”Städanvisningar för att förebygga smitta av covid-19” heter skriften som finns tillgänglig på nätet. Men det är ingen myndighet eller organisation i Sverige som tagit fram den. 

Nej, anvisningarna har utarbetats av Arbetshälsoinstitutet i Finland, vårt grannlands motsvarighet till det svenska, numera nedlagda, Arbetsmiljöinstitutet.

Manual i fyra avsnitt

Skriften är uppdelad i fyra korta avsnitt: Allmän städning i alla slags lokaler, städning av toalettutrymme, särskild rengöring av lokaler där personer som smittats av covid-19 vistats, och hur en anställd inom städbranschen kan skydda sig mot virusinfektioner.

Anvisningen är upplagd som en manual och går igenom i vilken ordning städningen ska ske, vilken skyddsutrustning som bör och kan användas, vilka desinfektionsmedel som är lämpliga och hur utrustning och avfall tas om hand efter avslutat städning.

Beskrivningen är detaljerad, till exempel hur långskaftade handskar ska placeras på städvagnen och vilken alkoholhalt desinfektionsmedlet bör ha vid städning av kontaktytor där covid-19-smittade vistats.

Råden var efterfrågade

–Behovet av anvisningar kom från arbetsplatserna. Vi fick frågor om hur man ska städa. Nu är det en av våra anvisningar som används mest, säger Kristiina Kuhla, kommunikatör på Arbetshälsoinstitutet.

Arbetshälsoinstitutet har också allmänna anvisningar för arbetstagare och arbetsgivare, samt branschspecifika för persontransporter och servicebranschen, inklusive underhåll och skötsel av bostäder där insjuknade i covid-19 befinner sig.

–Redan i januari hade vi instruktioner för arbetstagare och senare till arbetsgivare, säger Kristiina Kuhla. 

I Sverige har Folkhälsomyndigheten utfärdat allmänna råd för städning av skolor och förskolor, Socialstyrelsen har skrifter för dem som arbetar inom vård och omsorg, Arbetsmiljöverket checklistor för smittrisker och Prevent och Sunt liv finns checklistor för att undersöka hur Coronaviruset påverkar arbetsmiljön. Men det finns inga detaljerade anvisningar enligt finsk modell.

–Nej. Jag vet att många efterfrågar handfasta rekommendationer för olika verksamheter, men vår roll är inte att göra vägledningar. Varje arbetsgivare har möjlighet att hitta sätt som passar den egna verksamheten, säger Jenny Persson Blom, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

–Naturligtvis kan man använda de finska anvisningarna. Det är bra att vi kan hjälpa varandra, vi befinner oss i en situation då kunskapsläget är osäkert, säger hon.

Många städare oroliga för smitta  

Veronica Boström, regionalt skyddsombud på Fastighets, tycker att informationen i städbranschen kunde vara bättre.

Veronica Boström, regionalt skyddsombud i Fastighets region Tvärs

–Hur bra instruktioner det finns beror på var man städar, på sjukhusen är de till exempel bra. Arbetsgivarna gör riskbedömningar, men generellt sett är det dåligt med information i städbranschen och många är oroliga, ”om jag städar där, kommer jag att bli smittad?”, säger Veronica Boström, regionalt skyddsombud på Fastighets, som efterlyser mer information och samtal.

–Det skulle vara bra med tydliga arbetsbeskrivningar. Jag tror också att man kommer långt med information, berätta för chefen om man tillhör en riskgrupp, är utrustningen den rätta, ska vi ha långärmat, munskydd et cetera. Jag upplever att man inte informerar i så stor skala, säger Veronica Boström.

Noga med detaljer

Länk till ”Städanvisningar för att förebygga smitta av Covid-19”:

Här är exempel ur städanvisningarna (Observera att detta är ett utdrag med bara några av punkterna. För kompletta anvisningar, klicka på länken)

Allmän städning:

 • Arbetsplatsernas offentliga lokaler rengörs med annan utrustning än personalrum.  
 • Fyllningen av skräpkorgar ska kontrolleras och de får fyllas till högst tre fjärdedelar av sin volym. Skräpkorgar ska tömmas dagligen, särskilt i offentliga lokaler. Påsar för blandavfall ska slutas genom att knyta eller tejpa. 
 • Städutrustningen rengörs omsorgsfullt efter det att städningen avslutats.  Städdukarna ska tvättas åtminstone i 90 grader eller med desinficerande allmänt rengöringsmedel.
 • Rengör med desinficerande allmänt rengöringsmedel nycklarna, städvagnens handtag, skaften till golvmopparna och tvättmedelsflaskornas kontaktytor. 
 • Handskarna ska rengöras och engångshandskarna ska slängas i blandavfall. Tvätta händerna med vatten och tvål upp till armbågen, när handskarna har tagits av.
 • Byt arbetskläderna till dina egna kläder innan du lämnar arbetsplatsen.  Arbetskläderna ska tvättas på arbetsplatsen eller så ska arbetsgivaren låta dem tvättas. 

Städning av toalett:

 • Använd hela tiden engångsskyddshandskar när du städar toaletten. Om det är möjligt att använda engångsskyddshandskar som når ända upp till armbågen, använd dom.  Om det inte är möjligt, ska du använda skyddshandskar som når ända upp till armbågen ovanpå engångshandskarna och som efter användningen rengörs med desinfektionsmedel. 
 • De långskaftade handskarna ska ha ett eget kärl på städvagnen som gör det lätt att klä på handskarna utan att röra vid deras yta annat än vid öppningen. Släng engångshandskarna som du har använt under de långskaftade handskarna i avfallskärlet efter att du städat toalettutrymmet.

Särskild städning i lokaler där personer som smittats av covid-19 vistats:

 • Vid rengöringen av lokalerna ska man i den mån det är möjligt använda rengöringsutrustning för engångsbruk, såsom städdukar.   
 • Efter allmän rengöring behandlas kontaktytorna med alkoholhaltiga (till exempel 70 % etanol), väteperoxid (till exempel 0,5 %) eller klorhaltiga desinfektionsmedel (till exempel natriumhypokloritlösning; koncentration 0,05 %, utspädningsförhållande 1:100 om utgångskoncentrationen är 5 %). Sanitetsutrustning i toaletter ska hanteras med en starkare klorhalt. 
 • Det avfall som uppkommer vid rengöringen ska förpackas i en separat sopsäck som omedelbart försluts och förs till ett blandavfallskärl.  

Hur en anställd kan skydda sig mot virusinfektioner: 

 • Tilläggsbeklädnad en ogenomtränglig långärmad skyddsjacka och/eller skyddsförkläde.   Använd engångshandskar och skyddshandskar i ditt städarbete (till exempel nitrilhandskar, minimitjocklek 0,3 mm, enligt standarden EN 374-1). 
 • Vid rengöring av sanitetsutrymmen och behandling av desinfektionsmedel ska du vid behov använda dubbla skyddshandskar. Använd underst tunna engångshandskar och överst kemikalieskyddshandskar.  Handskarna ska tas ur bruk efter användning.  Släng engångshandskarna i blandavfall. 
 • Om det i ditt städarbete bildas rikligt med droppar eller det skvätter, använd andningsskydd (FFP3) och även ansiktsskydd eller ögonskydd särskilt vid rengöring av lokaler där en person som smittats av COVID-19 har vistats.  
 • Var försiktig när du tar av dig skyddsutrustning så att du inte rör deras utsidor.  
 • Efter att du tagit av skyddshandskar och annan skyddsutrustning ska du tvätta händerna med varmt vatten och tvål eller ett alkoholhaltigt handsköljmedel. 

(utdrag med några av punkterna i ”Städanvisningar för att förebygga smitta av Covid-19”)