– Där finns inget systematiskt arbetsmiljöarbete över huvud taget. Det har jag tryckt på i två års tid, säger Richard Fredriksson, Fastighets regionala skyddsombud.

Arbetsmiljön på Samhall i Eskilstuna är en följetong. Det senaste avsnittet är Arbetsmiljöverkets (AV) inspektion i midsommarveckan – och det inspektionsmeddelande som följde. Där finns krav på företaget som ska uppfyllas och redovisas till den 2 oktober. En uppföljande inspektion är planerad till den 12 oktober.

Hög arbetsbelastning

Kritiken i korthet:

• Det är otydligt vilken chef som har ansvar för att anställda ska få instruktioner om säkerhetsrutinerna. Risken för missförstånd gör att AV kräver att skyddsombud och arbetstagare ska informeras om i vilka frågor de ska vända sig till områdeschefen, gruppchefen eller samordnaren. Dokumentation krävs.

• Arbetsbelastningen kan vara ohälsosamt hög för både områdeschefer och vanliga anställda. Rutiner krävs för att undersöka och riskbedöma arbetsbelastningen minst en gång om året. Det handlar om att arbetsmängd, svårighetsgrad och tidsramar för den enskilda ska balanseras mot bemanning, kompetens, hjälpmedel och tydlig arbetsledning.

Ohälsosam stress

• Rutiner krävs för att lösa vakanser utan att arbetstagarna utsätts för ohälsosam stress, oplanerat ensamjobb eller arbete utan tillräckliga instruktioner.

• Vem som har ansvar för olika uppgifter inom arbetsmiljöarbetet är oklart. AV kräver att uppgifterna skriftligen fördelas till respektive chef eller arbetsledare eller arbetstagare. De måste ha kunskap om arbetsmiljölagen och hur ohälsosam arbetsbelastning ska förebyggas.

• Det saknas kända och tydliga rutiner för arbetsanpassning och då handlar det om att de som jobbar på Samhall har skiftande arbetsförmåga och funktionsnivå. Rutinerna ska visa hur de enskilda medarbetarnas behov av arbetsanpassning ska framgå.

Kränkande särbehandling

• På förekommen anledning kräver AV att chefer och arbetstagare ska informeras om vad kränkande särbehandling är – och att det inte tolereras på jobbet. Rutiner om rapportering och hantering krävs.

• Slutligen slår AV fast att Samhall i Eskilstuna ska riskbedöma samtliga cirka 130 ställen där personalen jobbar. Då gäller det risken för corona. Riskbedömningarna ska dokumenteras.

– Det här är väldigt, väldigt viktiga frågor. Samhall har arbetstagare med särskilda behov och funktionsvariationer … det är särskilt viktigt att arbetsgivaren är lyhörd för det, säger Jennie Karlsson, inspektör på Arbetsmiljöverket och den som håller i ärendet.

Skyddsombuden beredda

Hon vill se ett klargörande av hur arbetsgivaren hanterar frågorna kring systematiskt arbetsmiljöarbete samt sociala och organisatoriska frågor i ett skriftligt svar senast den 2 oktober. Skyddsombud ska vara med när rutinerna tas fram.

Regionala skyddsombudet Richard Fredriksson är beredd att vara med och stötta skyddsombuden på Samhall i det arbetet.

– De har inte fått någon inbjudan från arbetsgivaren än, säger han.

”Det kommer att gå bra”

Samhalls centrala HR-strateg är ny på sin post. En av Karin Molanders första uppgifter var att delta på inspektionen av enheten i Eskilstuna.

– Sådana här problem finns på många ställen, kommenterar hon som tidigare var konsult inom HR.

– Det kan vara svårt att lösa och det sker inte i en handvändning. Men jag tror absolut att det kommer att gå bra, säger hon.

Samhall

Staten äger Samhall.

Ett grunduppdrag är att erbjuda jobb åt personer med funktionsnedsättning.

Ett mål är att en del anställda ska komma ut på den vanliga arbetsmarknaden.

Samhall har ungefär 26 000 anställda i hela landet.

De allra flesta har en funktionsnedsättning och jobbar inom städ, tvätt, omsorg, fastighetsskötsel, logistik eller tillverkning.