Avfallsutredningens huvudförslag – att låta kommunerna ta över insamlingen av förpackningar och tidningar från hushållen – får kritik både från fastighetsbranschen, som anser att kostnaderna vältras över på fastighetsägarna, och från aktörer inom avfallshanteringen.

Avfallsutredningen föreslår också att kommunerna ska ha ett insamlingssystem för matavfall, där det är rimligt att genomföra. Kraven på producenternas helhetsansvar för förpackningsutformning och materialåtervinning förtydligas så att den omfattar hela kedjan – utom insamlingen. De ska svara för att deras produkter ingår i ett eller flera insamlingssystem som godkänts av ny myndighet.

Fastighetsägarna och Sabo framhåller att fastighetsägarnas kostnader kommer att öka när den fastighetsnära insamlingen blir huvudalternativet i områden med flerbostadshus. De är också negativa till att kommunen ska få meddela föreskrifter om att fastighetsägare ska avsätta och utrusta utrymmen för avfallshantering. Kommunerna får ersättning från producenterna för insamlingen, men det saknas förslag på att fastighetsägarna ska kompenseras, påpekar Sabo.
HSB:s riksförbund välkomnar att kommunerna får huvudansvaret, men menar att fastighetsägarna måste få rimliga ekonomiska villkor och praktiska förutsättningar för att ordna insamlingen.

Tre stora allmännyttiga avfallsbolag skriver i ett gemensamt pressmeddelande att utredningsförslaget hotar framtidens biogasproduktion. Kommunernas ansvar för att samla in mat- och hushållsavfall från företag och andra verksamheter ersätts i förslaget med att de själva ska se till att avfallet tas om hand. Avfallsbolagen befarar att 20 procent av råvaran kommer att försvinna i ett läge när insamlingen av matavfall och biogasproduktion befinner sig i ett känsligt uppbyggnadsskede.

Utredningen lämnar också ett alternativt förslag som går ut på att producenternas ansvar för insamling av förpacknings- och tidningsavfall kvarstår och kompletteras med det föreslagna förhandsgodkända insamlingssystemet. Hela betänkandet ”Mot ett hållbart samhälle – resurseffektiv avfallshantering” går att läsa på regeringens hemsida.