Regeringen har fattat beslut om en parlamentarisk kommitté om utstationering på svensk arbetsmarknad. Kommittén, som ska bestå av representanter från samtliga åtta riksdagspartier, har i uppgift att se över reglerna kring utstationering på svensk arbetsmarknad i syfte att säkerställa ett grundläggande skydd.

En parlamentarisk kommitté ska utvärdera de ändringar som gjordes i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, den s.k. lex Laval, med anledning av Lavaldomen.

För att utvärderingen ska vara möjlig att genomföra är det nödvändigt att först kartlägga hur utstationeringssituationen i Sverige ser ut. Kartläggningen ska bl.a. omfatta antalet utstationerade arbetstagare i Sverige per år, vilka länder arbetstagarna utstationeras ifrån och i vilka branscher utstationering vanligen sker.

Med kartläggningen som utgångspunkt ska kommittén:

  • Utvärdera om tillämpningen av lex Laval fungerar så att skyddet för utstationerade arbetstagares grundläggande arbets- och anställningsvillkor kan säkerställas,
  • Utvärdera och bedöma tillämpningen av bestämmelserna om Arbetsmiljöverkets uppgift att tillhandahålla information och arbetstagarorganisationernas skyldighet att lämna in kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket ur ett förutsebarhetsperspektiv, samt vid behov föreslå lagändringar eller andra åtgärder, och
  • Överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv.

Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet, har utsetts till ordförande för den parlamentariska kommittén.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2014.