EU har valt ut Göteborg som en av de första nio städerna som symboliserar ”det goda exemplet” i EUs klimatarbete för att minska klodioxidutsläppen.  Bakgrunden är att Göteborg har ställt upp betydligt högre mål för sitt klimatarbete än EU.

Göteborg undertecknade 2009 Covenant of Mayors – det så kallade ”Borgmästaravtalet”, initierat av EU- kommissionen för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet om en 20-procentig minskning av koldioxidutsläppen till 2020.

2008 beslutade Göteborg om ett lokalt mål för begränsad klimatpåverkan. 2050 ska Göteborg ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid. Som delmål ska utsläppen av koldioxid minskas med minst 30 % jämfört med 1990 års nivå, till skillnad mot EU:s mål på 20 %.

Göteborgs har nu valts ut och presenterats av Borgmästareavtalets sekretariat i Bryssel som ett gott exempel på kommuner som lyckats väl i detta arbete.
Göteborg uppmärksammas för att staden genom sin satsning på att producera biogas vid rening av avloppsvatten lyckats minska koldioxidutsläppen i kommunen väsentligt.
Borgmästaravtalen har hittills undertecknas av drygt 4000 kommuner inom EU, varav 50 i Sverige. För att lyfta fram bra exempel har sekretariatet beslutat att välja ut 30 kommuner som ska presenteras i särskilda fallstudier. Hittills har nio kommuner inom EU-området presenterats varav Göteborgs stad är en.