Löneökningar på 2,8 procent som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av systemen med arbetstidsförkortning och ytterligare en månads föräldralön. Det är Facken inom industrins främsta krav i den kommande avtalsrörelsen. 

Facken inom industrin kräver 2,8 procent i löneökning i den kommande avtalsrörelsen. Det är ett krav som är anpassat till de ekonomiska förutsättningarna. Det är lägre än vad kraven brukar vara, men tillräckligt för att kunna ge ökad reallön. Det är också en nivå som inte äventyrar konkurrenskraften och som är väl förenlig med Riksbankens inflationsmål.

Om löneavtalen innehåller regler om en minsta/lägsta löneökning ska den uppgå till 430 kronor per månad. I de fall avtalen innehåller bestämmelser om lägstalöner/minimilöner ska dessa höjas i syfte att säkerställa värdet av lägsta löner/minimilöner i relation till utgående lön. Fasta ersättningar ska höjas med minst 2,8 procent.

Föräldralön/ersättning ska byggas ut med ytterligare en månad till sex månader och ge en inkomstutfyllnad upp till 90 procent av lönen, även på lönedelar över 10 prisbasbelopp.

Förbunden vill också fortsätta att bygga ut de branschvisa systemen för arbetstidsförkortning. System som på kollektiv nivå möjliggör avsättning till pension ska medföra rätt till delpensionering.

Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal. Facken inom industrin är dock öppna för att diskutera annan längd på avtalen, ifall detta underlättar lösandet av principiellt viktiga frågor.