En statlig utredning föreslår idag att en ny anställningsform, Utbildningsanställning, införs i lagen om anställningsskydd (LAS). Unga under 23 år ska kunna provanställas upp till 18 månader istället för som idag 6 månader.

Det är bra att det finns många olika vägar för unga att komma in på arbetsmarknaden. Utredningens förslag öppnar dock inte någon ny sådan väg. Redan idag finns kollektivavtal om till exempel introduktionsanställning, säger Samuel Engblom, chefsjurist på TCO.

Skillnaden mellan utredningens förslag och existerande introduktionsanställningar är att risken för att unga kommer i kläm ökar då det inte finns något kollektivavtal som garanterar en balans mellan rättigheter och skyldigheter och ett riktigt utbildningsinnehåll.

Utredningens förslag om att den kommunala vuxenutbildningen ska kunna stödja arbetsgivare i arbetsplatsförlagt lärande är dock intressant, liksom förslaget till ekonomiskt stöd för handledning. Det är dock oacceptabelt att dessa förbehålls företag som inte har kollektivavtalat om introduktionsanställning. Att företaget har kollektivavtal bör tvärtom vara ett krav för att få ta del av stöden.

Förslaget innebär ett avsteg från den svenska modellen, både genom att staten lagstiftar om sådant parterna löser bättre själva och genom att det skapar incitament att inte teckna kollektivavtal eller riva upp existerande avtal.

Utredningen om lärlingsprovanställnings betänkande Utbildningsanställning (SOU 2012:80) <http://www.regeringen.se/sb/d/16312/a/204773> överlämnades idag till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.