Stress och arbetsbelastning anses av en majoritet av Unionens arbetsmiljöombud fortfarande vara den viktigaste frågan att arbeta med på arbetsplatsen. Det gäller i synnerhet de kvinnliga ombuden. Även arbetstid ökar i förhållande till föregående år. Som näst viktigaste område kommer chefs- och ledarskapsfrågor.

Undersökningen visar att arbetstidsmönstret är en hälsorisk på många arbetsplatser. På de största arbetsplatserna anger nästan alla arbetsmiljöombud att tjänstemännen jobbar övertid regelbundet.

– Arbetstidsfrågorna har allt mer kommit att bli de viktigaste arbetsmiljöfrågorna för tjänstemän. En hög arbetsbelastning kan fungera i perioder, men när övertiden sätts i system kommer också sjukskrivningarna. Övertid ska användas för att möta tillfälliga toppar på arbetsplatserna, inte som ett sätt att hantera en för låg bemanning där färre förväntas göra mer, säger Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef på Unionen.

Arbetsmiljölagen föreskriver att det ska bedrivas ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser för att förebygga ohälsa och skapa en god arbetsmiljö. Men arbetstiden ingår inte som en naturlig del i det förebyggande arbetet. Bara en av fem arbetsmiljöombud uppger att arbetstidsfrågorna behandlas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Arbetsmiljöverket har ett stort ansvar i se till att arbetsmiljölagen följs. Unionen har tidigare påpekat att arbetsmiljölagen behöver kompletteras med en psykosocial föreskrift för att skapa tydligare regler för arbetsbelastningen och den här undersökningen bekräftar det behovet. Jag hoppas att den här undersökningen kan vara en väckarklocka för att visa att det behövs satsningar även på tjänstemännens arbetsplatser, säger Cecilia Beskow.

Arbetstidsfrågor regleras i bland annat arbetstidslagen och arbetsmiljölagen, men många gånger ersätts arbetstidslagen av kollektivavtal.

– En sund balans mellan arbete och fritid är en akut hälsofråga för tjänstemännen. Därför är också stärkta skrivningar om bortförhandlad övertidsersättning en av Unionens viktigaste krav i avtalsrörelsen, säger Cecilia Beskow.

Arbetsmiljöbarometern görs varje år bland Unionens arbetsmiljöombud. 2 305 arbetsmiljöombud har svarat på enkäten, med en svarsfrekvens på 46 procent. Alla Unionens branscher och storlekar på företag är representerade, med tyngdpunkt på de större.