14 av 16 miljökvalitetsmål kommer inte att nås till år 2020. För att nå målen krävs större miljöhänsyn i hela kedjan av produktion och konsumtion – från råvara till avfall. Det visar den årliga uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål för 2013 som samordnats av Naturvårdsverket.

Årets bedömning är densamma som förra året, trots att miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden är nuvarande styrmedel är inte tillräckliga för att nå målen till 2020. Det krävs en samhällsomställning med god hushållning med naturresurser, effektiv energianvändning och resurseffektiva kretslopp för att målen ska nås.

─ Det här resultatet visar hur viktigt det är med samarbete mellan olika aktörer i samhället. Åtgärder inom såväl miljöpolitiken som inom andra politikområden är förutsättningar för att nå miljömålen, säger Maria Ågren, Naturvårdsverkets generaldirektör.

Miljöpåverkan uppstår både innan, under och efter det att vi konsumerar en produkt eller tjänst. Utvinning av råvaror, produktion, distribution, konsumtion och avfall påverkar bland annat den biologiska mångfalden och förorenar luft och vatten. Miljöfrågorna behöver integreras inom flera politikområden i en mix av ekonomiska, juridiska och informativa styrmedel så att utvecklingen i samhället kan samverka för att nå miljömålen.

Styrmedel behövs som gör det enklare för hushåll och företag att göra miljö- och klimatsmarta val. Det ska vara lätt att göra rätt för miljön. Överenskommelser inom EU och internationellt skapar grund för många av de svenska åtgärderna, men det finns också mycket vi kan göra inom landets gränser. Exempel på informativa styrmedel är rådgivning till lantbrukare om åtgärder mot övergödning och konsumentinformation om farliga ämnen i varor. Offentlig upphandling och samhällsplanering är andra exempel på viktiga styrmedel eftersom dessa kan påverka investeringar i teknik och infrastruktur. Styrmedel för resurs- och energieffektivisering, ökad återvinning och minskat avfall kan föra med sig såväl miljövinster som möjligheter till affärsutveckling och nya arbetstillfällen.

 Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha 16 miljökvalitetsmål. Den årliga uppföljningen redovisar miljötillståndet och insatser för samhällsomställning för miljön. Naturvårdsverket samordnar den årliga uppföljningen och ansvarar tillsammans med ytterligare sju nationella myndigheter för uppföljningen av de olika miljökvalitets- och etappmålen. Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ansvarar för regional uppföljning av miljökvalitetsmålen.