Många äldre ordineras allt för många olika mediciner eller mediciner som är olämpliga. Detta leder till onödigt lidande, sjuklighet och sjukhusinläggningar och sannolikt ökade kostnader. Höga kommunala vårdkostnader kan därför vara något negativt och hänga samman med brister i äldres läkemedelsbehandling. PRO och SPF uppmärksammar nu kommunerna på dessa brister så att de tar sitt ansvar och förbättrar läkemedelsbehandlingen för äldre.

–  PRO och SPF har undersökt hur läkemedelsbehandlingen ser ut i alla landets kommuner. Där det finns ett stort engagemang för äldrevård, där är problemen kring äldres medicinering minst, säger Lars Nilsson, SPF, Sveriges Pensionärsförbund.

I undersökningen hämtades data för 2012 för alla kommuner från Socialstyrelsens läkemedelsregister. För att studera användningen av allt för många mediciner bestämdes andelen procent av befolkningen 80+ som hämtat ut 10 eller fler läkemedel under ett år. Denna andel varierar kraftigt mellan landets kommuner. Bäst ligger Emmaboda, Krokom och Borgholm. I botten återfinns Sorsele, Överkalix och Eda.

–  Det är också väl känt att olämpliga läkemedel för äldre kan leda till förvirring, hallucinationer, yrsel och fallolyckor. Andelen äldre som ordineras dessa läkemedel kan kanske inte vara noll, men den ska var låg, säger Sten Boström, PRO, Pensionärernas Riksorganisation.

PRO och SPF har därför även undersökt andelen av befolkningen 80+ som under ett år hämtat ut läkemedel som enligt Socialstyrelsen ”bör undvikas” vid behandling av äldre. Andelen olämpliga läkemedel varierar också mycket över landet.

–  Brister i äldres läkemedelsbehandling är bekymmersamt både för den äldre och för kommunen som sannolikt får ökade kostnader får vården och omsorgen. Nyligen publicerade Socialstyrelsen siffror över kostnaden för kommunal vård och omsorg inom Stockholmsområdet. De kommuner som enligt Socialstyrelsen har höga kostnader är också de som har höga andelar multimedicinering och olämpliga läkemedel i vår undersökning. Höga kommunala kostnader för vården behöver alltså inte vara positivt, avslutar Lars Nilsson, SPF.