Arbetsmiljöverket föreslår tydligare regler för att motverka stress och andra psykosociala problem. Framför allt ska du få reda på vad din arbetsgivare förväntas göra.

Länge har lagar, regler och föreskrifter när det gäller arbetsmiljön riktat in sig mot den fysiska arbetsmiljön som tunga lyft, ensidiga och upprepade arbetsställningar, farliga ämnen och så vidare. Däremot har den psykosociala arbetsmiljön först på senare år uppmärksammats. Och Arbetsmiljöverkets, AV, föreskrift om den psykosociala arbetsmiljön är 34 år gammal, men ska alltså nu ses över och moderniseras.

Det är på tiden eftersom var fjärde anmälan om arbetssjukdom beror på stress och andra psykosociala problem. Psykisk ohälsa är i dag den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro. Och kvinnorna drabbas mer än männen.
Vilka varningssignaler finns då när det gäller stress och andra psykosociala problem? Några exempel:

  • Du är osäker på vilka förväntningar din arbetsgivare har på ditt sätt att sköta ditt arbete.
  • Du arbetar mycket övertid och/eller mertid.
  • Du har ett högt arbetstempo under lång tid och du har svårt att återhämta dig.
  • Du börjar göra fel.
  • Du kanske gör dig illa för att det är så bråttom.
  • Du tvingas arbeta med krångliga datasystem.
  • Du märker att fler och fler slutar eller blir sjukskrivna.

Det här måste alltså arbetsgivaren försöka ändra på.

Det viktigaste i AV:s förslag som nu är ute på remiss, är att det ska finnas tydligare regler när och hur arbetsgivaren ska agera. Bland annat ska arbetsgivaren se till att dina arbetsuppgifter inte leder till en ohälsosam arbetsbelastning. Alla är olika och du ska kunna kräva att du har tillräckliga resurser för att kunna utföra dina arbetsuppgifter.
Och resurser kan exempelvis vara bemanning. Arbetsgivaren ska se till att det finns tillräckligt med folk på din arbetsplats. Du ska också kunna få reda på vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker till och vilket ansvar och vilka befogenheter du har. Dessutom ska du veta vem som ska hjälpa och stödja dig i arbetet.
Det här låter ju ganska självklart, men på många arbetsplatser fungerar det inte, och då blir folk sjuka.

I de nya föreskrifterna ska också arbetsgivaren förebygga mobbning och andra kränkande behandlingar. Och då ska han eller hon se över organisationen och den sociala arbetsmiljön för att ta reda på var problemen finns. Det räcker alltså inte med att flytta på den som mobbar eller den mobbade, utan i det systematiska arbetsmiljöarbetet lösa de grundläggande problemen. Grundregeln är också att mobbning och kränkande behandling är fullständigt oacceptabelt.

Föreskrifterna varnar också för att du alltid ska vara nåbar för arbetsgivaren. Långa arbetspass, mycket övertid, skiftarbete och arbete nattetid kan också leda till ohälsa. Nu kanske inte allt detta går att undvika. Men arbetsgivaren får en skyldighet att se till att arbetet organiserar och bemannas så att arbetstiden inte gör dig sjuk. Och han ska se till att du kan återhämta dig när du arbetat för mycket.
Man kunde kanske önska sig ännu tydligare paragrafer med fler krav, men det här är ett steg framåt. Arbetsgivarna har länge motsatt sig klarare regler, men nu får de alltså skärpa till sig om det här går igenom.

De nya föreskrifterna är alltså ett förslag som är ute på remiss. Kontakta ditt skyddsombud och tipsa honom/henne att det går att påverka förslaget. Du hittar detwww.av.se.