Under förra året berättade Fastighetsfolket om flera nya lagförslag. Vid årsskiftet trädde flera av dem i kraft och här presenteras några som berör städ- och fastighetsbranscherna samt ditt skydd som konsument.

För dig som jobbar i fastighetsbranschen kan det vara bra att känna till att det nu ska vara enklare att planera och bygga bostäder i mer eller mindre bullriga miljöer. Regelverket har av flera i branschen uppfattats krångligt.
Enligt nya regler i plan- och bygglagen ska ”olägenheter för människors hälsa förebyggas” med tanke på omgivningsbuller. Till exempel finns det krav på att redovisa bullervärden vid planläggning och prövning av bygglov.

För alla som arbetar i mindre företag kan det vara bra att veta att en ny ersättning införs för arbetsgivare med höga sjuklönekostnader, i stället för det gamla högkostnadsskyddet. Arbetsgivaren ska få ersättning med högst 250 000 kronor per år om arbetsgivarens sjuklönekostnad överstiger en viss andel av den totala lönekostnaden. Arbetsgivaren ska, till Skatteverket, varje månad i sin arbetsgivardeklaration uppge sin bruttokostnad för sjuklön. Försäkringskassan ska sedan besluta om en eventuell ersättning. Det här sättet innebär bland annat mindre administration för arbetsgivaren.

De nya reglerna för rot- och rutavdrag innebär att det företag, till exempel ett städbolag, som utfört tjänster nu ska lämna fler uppgifter till Skatteverket än tidigare. Det, och att Skatteverket kan använda betalningssäkring, är några av åtgärderna för att minska fusket. Med hjälp av betalningssäkring kan verket vara mer säker på att få tillbaka pengar som felaktigt betalats ut. Nytt är också att företaget bara kan lämna in begäran om utbetalning elektroniskt.

Avdragsrätt för privat pensionssparande har begränsats. Det innebär att rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton har sänkts från 12 000 till 1 800 kronor per år. Det lönar sig därmed inte lika mycket att pensionsspara privat på samma sätt som tidigare. Pensionsmyndigheten har på sin webbplats en rad förslag på hur man kan spara i stället.

Konsumentskyddet har blivit bättre vid automatisk avtalsförlängning. Det gäller när ett tidsbestämt avtal förlängs om inte konsumenten säger upp avtalet till det datum avtalstiden går ut. Det nya är att en näringsidkare ska påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad innan avtalet senast måste sägas upp. Om näringsidkaren inte påminner konsumenten, ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet.

En utförligare lista med viktigare lagar och förordningar finns på www.regeringen.se.