Löneökningar i kronor i stället för procent och att värna lägstalönerna är kärnfrågor för Fastighets i de kommande avtalsförhandlingarna. Förbundet rustar tillsammans med 6F, då förbundet ska teckna 18 nya kollektivavtal.

Efter att LO-samordningen kring avtalsrörelsen sprack i slutet av oktober har det pågått intensiva diskussioner inom 6F om en egen samordning.
– Vi har bra diskussioner inom 6F, och vi är öppna för andra LO-förbund att vara med. Men det blir en mer skakig avtalsrörelse än vad vi är vana vid. Tidigare har både vi och arbetsgivarsidan vetat vad som gäller med LO-samordningen i botten, säger Jari Visshed, avtalsansvarig i Fastighets.

Förbunden inom 6F diskuterar vilka gemensamma lönekrav de kan ställa sig bakom och hur de kan stötta varandra under avtalsrörelsen. (Läs mer om 6F:s gemensamma krav här.)

I våras presenterade LO gemensamma mål för LO:s löne- och avtalspolitik som ska vara uppfyllda till 2028. Ett är att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska halveras.
– Samtliga LO-förbund har ställt sig bakom så alla är fortsatt bundna av målen. Men det är tuffare nu att klara de svåra långsiktiga målen. För att lyckas behövs en samordning i framtiden.

En principiellt viktig fråga för Fastighets är att löneökningarna ska ske i kronor och inte i procent.
– Det är viktigt för yrkesgrupper med låga löner. Lönepåslag i procent bidrar till ökade löneskillnader.

Parterna lämnar över avtalskraven en bit in på nästa år. Jari Visshed kan därför i dagsläget inte sia om vad arbetsgivarorganisationerna i städ- och fastighetsbranscherna kommer att driva för frågor eller hur stort utrymme det finns för förbättringar i kollektavtalen.

I förra avtalsrörelsen för tre år sedan blev frågan om hur stora löneökningar varje individ kan garanteras i avtalet i fastighetsbranschen så pass het att den ledde till en fem dagars strejk inom avtalsområdet med Pacta. Individgarantin kan bli en tvistefråga även den här gången.
– Vi vill ha en så stor individgaranti som möjligt. Arbetsgivarsidan har en annan uppfattning.

Sänkta ingångslöner är en av frågorna som Svenskt Näringsliv lyft inför avtalsrörelsen. Det är inget nytt arbetsgivarkrav, menar Jari Visshed.
– Vi värnar om
avtalets lägstalöner.
 Särskilt i städbran
schen är det regel att
de nya anställs på
lägstalönerna. Lö
neutvecklingen för nästan alla städare består enbart av tilläggen för branschvana som regleras i kollektivavtalet, säger han.
LO-förbunden är överens i sitt långsiktiga dokument att inte låta lägstalönerna halka efter. Till 2028 ska lägstalönen vara minst 75 procent av medellönen för arbetare.