Det nordiska fackliga samarbetet SUN inom service- och tjänstebranschen diskuterade på sin kongress det ansvar som arbetsmarknadens parter har för integration. De konstaterar i ett gemensamt uttalande att fackföreningsrörelsen har en central roll för integrationen av invandrare. I synnerhet gäller det i servicebranschen där många invandrare får sitt första jobb och där fackförbunden inom SUN är verksamma.
Fackförbunden välkomnar invandrarna i dessa branscher där de kan lära sig språket, kultur och arbetslivets spelregler. De skriver att den här möjligheten har fungerat som en bro till det övriga samhället och de vill hålla bron öppen även i framtiden.
– Vi vill visa att de nordiska fackförbunden inom servicebranschen står för alla människors lika värde, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

I uttalandet står det att ”arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar för att de nykomna blir fullvärdiga deltagare i våra samhällen och arbetsmarknader. Välfärdsstaten ska för sin del se till att alla har jämlika möjligheter i våra samhällen. Den nordiska välfärdsstaten ger ett starkt skydd också för personer med en svagare arbetsmarknadsställning, och dess strukturer ska inte brytas ned bara för att haka på marknadskrafterna eller politiskt extrema rörelser.”
– Servicebranschen skulle ha svårt att fylla de vakanta platserna utan personer med utländsk bakgrund. Arbetsgivare påstår att lönen är ett hinder för företagen att anställa till exempel fler invandrare som har svårt att hitta arbete. Vi nordiska fackförbunden är emot att sänka villkoren för vissa grupper, säger Magnus Pettersson.

Vad kan Fastighets göra för att underlätta integrationen?
– Vi arbetar för att kollektivavtalets regler, lön och andra villkor ska gälla för alla. Och att alla ska ha en heltidslön som de kan leva på. Vi är emot förslag eller system som leder till att vi får ett A- och B-lag på svensk arbetsmarknad. Jag tror inte att sänkta lägsta löner och sämre villkor leder till fler jobb i städbranschen, säger Magnus Pettersson.

Detta är SUN

  • SUN är Service- och tjänstebranschens union i Norden.
  • Unionen representerar fyra branscher: städ, fastighet, bank- och försäkring samt vakt och säkerhet. SUN har 14 medlemsförbund i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Färöarna. De tillsammans representerar drygt 100 000 medlemmar.
  • SUN har enligt sina stadgar fokus på den fackliga och yrkesmässiga utvecklingen inom branscherna i respektive medlemsförbund. SUN ska också stödja medlemsförbund som går ut i laglig konflikt.
  • Medlemsländerna turas om att vara ordförandeland. Sverige har varit det under de senaste fyra åren. Nu är det Finlands tur. Jaana Ylitalo från finska PAM är SUN:s nya ordförande.