En stor del av vår vakna tid spenderar vi på jobbet, vilket gör att vår arbetsmiljö har en stor påverkan på hälsan. I Sverige har vi kommit långt med arbetsmiljön när det gäller fysiska förhållanden, som att undvika obekväma arbetsställningar och dåliga ljusförhållanden. I stället orsakar brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ohälsa hos många arbetstagare. Inte minst #metoo-uppropen har satt ljus på detta under hösten.

Vi i fastighetsbranschen är inte förskonade från arbetsmiljöproblem. De senaste fem åren har antalet arbetssjukdomar som beror på sociala eller organisatoriska faktorer nästan trefaldigats. Även om vi står oss bra mot andra branscher är den negativa utvecklingen en varningsklocka.

En ny undersökning som Fastigo genomfört visar att drygt nio av tio fastighetsföretag arbetar strategiskt med arbetsmiljöfrågor och drygt fyra av tio har en uttalad strategi för arbetet. Det är bra, men vi kan bli ännu bättre. Anställda som mår bra och har balans i livet är en förutsättning för en hållbar verksamhet. Det gynnar också företaget i längden.

Fastigo samlade under förra hösten in våra medlemmars bästa tips på hur de lyckas med sitt hälsofrämjande arbete i bred bemärkelse. Nu vill vi dela med oss av deras tips på hur du som arbetsgivare kan arbeta strategiskt med att främja ett hållbart arbetsliv:

1. Genomför regelbundna medarbetarundersökningar

I en undersökning vi genomfört bland vd:ar och personalchefer i fastighetsbranschen visade det sig att nästan hälften av företagen genomför årliga medarbetarundersökningar. Eftersom problem i den sociala arbetsmiljön kan vara svåra att tala om är anonyma undersökningar ett bra sätt att få en grundläggande uppfattning om hur arbetsplatsen upplevs.

2. Använd samtalsverktyg för att strukturera samtalet

Hälsa kan vara ett svårt samtalsämne mellan chef och anställd. För att behandla de viktigaste frågorna kan man då använda sig av ett samtalsverktyg, exempelvis ”hälsokorset” som tagits fram vid Åbo Akademi. Det ger samtalet struktur och tydliga mål.

3. Uppmuntra till fysisk aktivitet

Forskning visar att fysisk aktivitet minskar stress. Erbjud alla anställda friskvårdsbidrag och uppmuntra till att prioritera motion.

4. Erbjud medarbetare hälsoprofiler

I en hälsoprofilsbedömning tas ett blodprov och vissa kroppsmått. Du genomför också ett strukturerat samtal om levnadsvanor med en läkare. På så sätt kan medarbetare få hjälp att lägga om sin livsstil för att främja bättre fysisk och psykisk hälsa och minska risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar.

Med ett nytt år kommer också en ny chans till bättring. Det är viktigt att vi alla tar arbetsmiljöfrågor på allvar och gör vad vi kan för att skapa en bra arbetsmiljö. Att arbeta för ett hållbart arbetsliv är bäst både för den anställda och för företaget. Låt 2018 bli året då vi tillsammans gör stora framsteg för ett mer hållbart arbetsliv.

Arbetsgivarorganisationen Fastigo

Fastigo är en arbetsgivarorganisation för fastighetsbranschen. Cirka 1 200 företag är medlemmar och dessa har drygt 20 000 anställda.