Bakgrund: En sådan gräns infördes 2010 och var då i normalfallet 2,5 år. Gränsen togs bort 2016.

Socialdemokraterna

Nej.

Vill ni förändra försäkringen på annat sätt?

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över den. I uppdraget ingår att titta på tillämpningen av begreppet
normalt förekommande arbete och särskilda skäl vid bedömning av arbetsförmågan hos den som är sjukskriven.

Miljöpartiet

Nej. Erfarenheterna från tiden med en bortre parentes visar att sjuktalen ökade, samtidigt som 100 000 personer utförsäkrades.

Vill ni förändra försäkringen på annat sätt?

Vi vill införa en gemensam, skattefinansierad försäkring för både sjukdom och arbetslöshet. För att undvika att individer bollas runt mellan olika myndigheter ska detta skötas av en samlad myndighet.

Vänsterpartiet

Nej.

Vill ni förändra försäkringen på annat sätt?

Vi vill att sjukförsäkringen ska återuppbyggas så att sjuka får rätt stöd. Under mandatperioden har vi fått igenom att avskaffa stupstocken, höjt taket för sjukpenningen samt höjt sjuk- och aktivitetsersättningen för långtidssjuka.

Moderaterna

Ja. En majoritet i riksdagen har också ställt sig bakom detta förslag. Vi anser att det behövs tydliga tidsgränser i en väl fungerande sjukförsäkring. Har man inte arbetsförmåga ska man dock självklart inte tvingas jobba.

Vill ni förändra försäkringen på annat sätt?

Vi vill införa en särskild rehabiliteringskedja för lätta psykiska diagnoser med tidigare insatser kombinerat med specialiserade handläggare. Vi föreslår även riktade kontroller av arbetsmiljön i grupper med hög risk för sjukfrånvaro.

Liberalerna

Ja. Det är en viktig signal till såväl den enskilda men framför allt till Försäkringskassan att betrakta sjukskrivning som en tillfällig åtgärd, och att vidta alla åtgärder för att göra det möjligt för den enskilda att återgå till arbete.

Vill ni förändra försäkringen på annat sätt?

Vi vill införa en extra karensdag vid den femtonde sjukskrivningsdagen för att ge fler drivkrafter till att undvika alltför långa sjukskrivningsperioder.

Centerpartiet

Ja. Vi vill se en förstärkt rehabilitering, kortare vårdköer och en återinförd bortre gräns i sjukförsäkringen. Men kan man inte arbeta vill C att man ska få sjukersättning eller under speciella förhållanden fortsatt sjukpenning.

Vill ni förändra försäkringen på annat sätt?

Vi vill se över sjukförsäkringen så att de svagaste människorna inte kommer i kläm, ta fram bättre metoder för att bedöma om och hur mycket människor kan arbeta och att den sjukpenninggrundande inkomsten ses över.

Kristdemokraterna

Ja. Vi vill återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen eftersom nuvarande ordning ökar risken för att människor fastnar i sjukskrivning.

Vill ni förändra försäkringen på annat sätt?

Vi vill slopa de fasta stegen i sjukpenningen, sjukersättningen och rehabiliteringspenningen. Vi föreslår även att sjukskrivna ska kunna få ett eget personligt stöd under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Sverigedemokraterna

Nej. Vi vill inte återgå till tidigare ordning, men är öppna för förändringar som gör att man inte kan uppbära sjukpenning under obegränsad tid.

Vill ni förändra försäkringen på annat sätt?

Vi kommer inom kort att presentera en rad viktiga förbättringar på området.