Arbetsgivare som vill säga upp personal på grund av arbetsbrist försöker ofta kringå turordnings­regler­na. Men om du har tillräckliga kvalifikationer för ett jobb får din arbetsgivare inte ge det till någon annan som han eller hon tror skulle utföra det bättre

Du har säkert hört uttrycket sist in – först ut. Det kan du stöta på om din arbetsgivare vill göra driftinskränkningar och säga upp personal. Det kallas för arbetsbrist, men det behöver inte alltid saknas arbete. Det räcker med att företagets ägare vill öka vinsten eller av andra skäl vill minska arbetsstyrkan.

När arbetsgivaren vill säga upp på grund av arbetsbrist ska det ske i viss tur­ordning. Enligt reglerna i anställningsskyddslagen gäller huvudprincipen att en arbetstagare med längre anställningstid ska ges företräde till fort­­satt arbete framför den med kortare anställningstid. Det vill säga den som har kortare anställningstid ska sägas upp före den med längre anställningstid, därför kallas det sist in – först ut.

Men, den här regeln kompletteras med en annan, och egentligen ännu viktiga­re, bestämmelse. Den som får stanna kvar på arbetsplatsen kan ju få ta över arbetsuppgifter från den som sägs upp. Då måste han eller hon ha tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.

I lagen förklaras inte vad som egentligen menas med tillräckliga kvalifikationer. Men Arbetsdomstolen, som dömer i arbetsrättsmål, har genom olika domar bestämt en praxis för vad som gäller.

Det är arbetsgivaren som ska bevisa att du inte har tillräckliga kvalifikationer. Ut­gångspunkten är alltså att du klarar av ditt nya jobb.

Du ska ha de allmänna kvalifikationer som krävs för arbetet. Man kan jämföra det med de krav arbetsgivaren skulle ställa om han eller hon sökte nytt folk till tjänsten.

Du behöver inte kunna utföra arbets­uppgifterna direkt. Du har alltså rätt till en viss inlärningstid. Hur lång den är, det är svårt att avgöra. Det avgörs från fall till fall. Det finns ingen generell tid. Men jag tror att arbetsgivaren inte ska behöva tåla mer än sex månaders inlärningstid.

Däremot kan du inte kräva omskolning. Om du aldrig tidigare har utfört de nya arbetsuppgifterna, kan det därför vara svårt att påstå att du har tillräckliga kvalifikationer.

Ofta sker en omorganisation av företaget i samband med uppsägningar. Om det då uppstår helt nya tjänster eller om gamla arbetsuppgifter fått nya innehåll, då får arbetsgivaren ställa krav på att du kan utföra de nya arbetsuppgifterna. Men kraven får inte vara överdrivna eller obefogade.

Arbetsgivaren får inte heller bara hitta på nya krav för en tjänst, om det inte är befogat av organisatoriska skäl. Men det är alltså tillåtet att exempelvis slå ihop två tidigare tjänster till en, och då ska du ha tillräckliga kvalifikationer för den nya sammansatta tjänsten.

Men, framför allt – du behöver inte vara bäst. Arbetsgivaren får alltså inte jämföra dig med andra anställda och ge företräde till den eller de som han eller hon tycker utför arbetet bättre än du. Det kanske arbetsgivaren ”tjänar på”, men det är inte tanken med anställningsskyddet. Det ska skydda dig så länge du har tillräckliga kvalifikationer.

Min erfarenhet säger mig att arbetsgi­va­ren har rätt stor möjlighet att skapa nya tjänster i samband med drift­in­skränkningar och där sätta upp krav som innebär multikompetens som du kanske inte har.

Det är därför mycket viktigt att du i tid ser till att du får vidareutbildning och kompetensutveckling. Arbetsgivaren är skyldig att ge dig det under din anställning.