Att våld och hot blivit allt vanligare i samhället och i arbetslivet märks också i de bostadsområden där Fastighets med­lemmar arbetar. Många fastighetsskötare och städ­are drar sig till exempel för att gå ensamma ner i en källare. Det framgick under de temadagar om våld och hot i arbetslivet som Fastighets regioner ordnade för skyddsombud runt om i landet. Fastig­hets­folket var med i Eslöv. 

Det senaste kända, och mycket uppmärksammade, fallet av hot och våld i fastighetsbranschen gäller den fastighetsskötare på Hisingen i Göteborg som blev misshandlad, rånad och hotad till livet när han höll på att installera en ny tvättmaskin i en hyresfastighet.
Fastighets regionala skyddsombud stoppade allt arbete i fastigheten (se Fastig­hets­folket nr 1.12) och fortfarande får ingen fastighetsskötare arbeta ensam där. Polis­utredningen är ännu inte klar.
Fastighetsskötaren som råkade illa ut är tillbaka i arbete, men för honom känns det ännu otänkbart att jobba i den fastighet där han blev överfallen.
Överfallet på Hisingen var ovanligt brutalt, men det är långt ifrån unikt. Här är fler exempel från senare år där fastighetspersonal utsatts för hot och våld:

 • En kvinnlig fastighetsskötare utsattes för ett våldtäktsförsök i en källare.
 • En fastighetsskötare trakasserades och hotades av bostadsområdets ungdomsgäng.
 • En hyresgäst hotade en områdesvärd när denne frågade honom varför han förde så mycket liv på gården. Hyresgästen blev arg och slog till så hårt att områdesvärdens arm gick av. Vid ett annat tillfälle hotade samma hyresgäst en fastighetsskötare med att han skulle misshandla och förfölja henne.
 • Fastighetsskötare har trakasserats och hotats av missnöjda hyresgäster via textmeddelanden till deras tjänstemobiler.
 • Bovärdar och fastighetsskötare har blivit hotade i samband med besiktningar av lägenheter, både av hyresgäster som flyttat från lägenheten och av nya hyresgäster.
 • Ensamarbetande städpersonal har hotats av hyresgäster och av för dem okända personer när de städat trappor.

På temadagen i Eslöv deltog ett sextiotal skyddsombud från Skåne.
Jan Clausen, regionalt skyddsombud och kursansvarig för temadagen, pratade om farorna med ensamarbete i till exempel källare, tvättstuga och utrymmen med dålig belysning.
– Om det är känt att fastighetsskötaren eller bovärden bär huvudnycklar på sig ökar risken för hot och överfall, sa han och berättade om ett stort bostadsbolag i Skåne som tvingades punga ut med hundratusentals kronor på nya lås, när en av huvudnycklarna kom bort i samband med ett inbrott i ett av företagets områdeskontor.
Även de som städar butiker tidigt på morgonen och tar sig in med egen nyckel är extra utsatta, påminde Jan.
– Städaren måste vara vaksam här. Det går blixtsnabbt för en obehörig att ta sig in. En lösning som flera städföretag redan tillämpar är att låta en väktare släppa in städpersonalen.
De senaste årens dödsskjutningar i Malmö togs också upp som ett exempel på att vem som helst kan bli offer om man befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt. Jan Clausen berättade om en fastighetsskötare som råkat befinna sig i närheten när en skottlossning bröt ut på en gata i stan mitt på dagen. Han klarade sig utan fysiska skador, men tycker att det var en obehaglig situation.

Handels är ett av de fackförbund som i många år har arbetat systematiskt med arbetsmiljöproblemet hot, rån och våld.
Jerry Lindbäck, ombudsman på Handels  i Malmö, var inbjuden till temadagen och berättade om hur man inom Handels samarbetar med arbetsgivare och med polisen för att minska rånrisken.
– Det kan vara viktigt också för er som städar butiker och sköter fastigheterna att känna till hur vi jobbar för att förbättra ar­betsmiljön, sa han. Antalet rån har minskat, vilket beror på bättre säkerhetsarbete och bättre förebyggande arbete. Ju mindre kontanter, desto mindre är rånrisken.
– För att motverka hot mot bostadsföretagens eller städföretagens personal är det viktigt att riskbedömningar görs på arbetsplatserna, sa Jerry Lindbäck och påminde om att de anställda ska vara involverade i ett sådant arbete. Om man jobbar ensam och något händer är det viktigt att snabbt kunna kalla på hjälp.
– På företaget måste det också finnas en beredskap för krishantering. Det handlar inte bara om att besöka vårdcentralen, även den psykiska skadan, som inte är lika synlig, ska tas om hand.
– Under bearbetningsfasen är det viktigt att den drabbade får prata om det som har hänt också med sina arbetskamrater. Därför ska arbetsgivaren se hela arbetsgruppen som offer och ge alla den hjälp som behövs, sa Jerry Lindbäck.

Även Brottsofferjouren gästade temadagen för att berätta om vilken hjälp de kan bistå med om en händelser på jobbet leder till en polisanmälan.
– Om ni blir hotade eller överfallna på jobbet, polisanmäler detta och behöver stöd före och under rättegången, så kan vi från Brottsofferjouren hjälpa till. Vi kan till exempel berätta om hur en rättsprocess går till eller var ni kan få hjälp, sa Birgitta Rosen, som arbetar ideellt på Brottsofferjouren i Mellersta Skåne.
temadagen i eslöv är en av tolv som hölls runt om i landet under april. De skriftliga rapporter som kommit in till förbundskontoret visar att verbala hot är det som förekommer mest, men att dessa ibland kan vara svåra att definiera som ”hot”.
Flera av skydds­ombuden som var med i Eslöv sa om att en otrevlig verbal samtalston från vissa hyresgäster ”hör till jobbet” och att det ibland kan vara svårt att dra gränsen mellan otrevligt bemötande och regelrätta hot.
Temadagarna visade även att det brister i rapporteringen på företagen och/eller från skyddsombuden vidare till Fastighets regionala skyddsombud.
Fastighets har ett kongressbeslut på att genomföra en enkät där medlemmarna ges möjlighet att svara på frågor om sin fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Hot och våld är en del av den psykosociala arbetsmiljön. Ännu finns dock inget beslut på när eller hur enkäten ska genomföras.

 

”Inte värre än någon annanstans”

Malmö beskrivs ofta som en laglös stad där det är farligt att bo och arbeta. Det är en bild som skyddsombuden från Malmö är hjärtligt trötta på och vill sudda ut.
– Många tror att Malmö är ett gangstersamhälle, men jag känner bara till tre hotfulla situationer på företaget under mina fem år som skyddsombud, säger Måna Johansson från Stena Fastigheter till Fastighetsfolket.
– Om någon blir hotad eller utsatt för våld, så har vi hela ”kittet”, från krisväskor till krisgrupper.

Bengt Andersson är husvärd på MKB, Malmös kommunala bostadsföretag, och tycker att bostadsområdet Kroksbäck där han arbetar har blivit lugnare och tryggare på senare år.
– Vi kan känna oss säkra i jobbet. Om det står MKB på arbetskläderna så är man fredad.
MKB har under flera år fört en dialog med sina hyresgäster om allt som sker i bostads­områdena, berättar han.
– Vi har en bra kontakt med de boende och särskilt med ungdomarna. Dialogen är viktig och måste pågå hela tiden. Den dagen som hyresgästerna slutat att prata med oss är det dags att bli orolig.

Anders Wendt, fastighetsskötare på Ögonlockets Fastighetsförvaltning, berättar att de boende ibland framför kritik på ett otrevligt sätt, men att regelrätta hot aldrig förekommit. Fastighetsskötarna känner väl de som bor i fastigheterna och ingen behöver arbeta ensam i en lägenhet om man inte vill.
– Jag är dock väldigt försiktig när jag ska till källarutrymmena. Tidigare hade vi problem med uteliggare som sov i källare.

 

Kvinnor i vården mest utsatta

Den senaste arbetsmiljöundersökningen visar att var femte kvinna och var tionde man drabbas av hot eller våld på jobbet. Det innebär cirka 500 000 fall på ett år.

Mest drabbade är kvinnor i vård och omsorg.
Det finns ingen statistik som tyder på att fastighetsskötare, bovärdar, reparatörer eller städare är mer utsatta i dag än för fyra–fem år sedan. Men eftersom tillbudsrapporteringen är bristfällig kan verkligheten vara tuffare än vad facket känner till.
Fastighets för ingen egen statistik, men den statistik som finns hos Arbetsmiljöver­ket visar att under 2010 an­mäl­des åtta arbetsolyckor som orsakats av våld, angrepp eller hot inom området fastighets­skötsel, skötsel och underhåll av grönytor.

 

Arbetsgivaren ska förebygga

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om hot och våld i arbetsmiljön (AFS 1993:2) gäller följande:

 • Arbetsgivaren ska utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet och vidta nödvändiga åtgärder.
 • De anställda ska ha utbildning och få information och instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och tryggt.
 • Ensamarbete får inte förekomma med arbetsuppgifter som innebär påtaglig risk för våld eller hot om våld.
 • Tillbud och händelser med våld eller hot om våld ska dokumenteras och utredas och det ska finnas rutiner för hur detta ska gå till.
 • Anställda som utsätts för våld eller hot om våld ska snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren ska ha särskilda rutiner för detta.