Inhyrd personal riskerar att få sämre utvecklingsmöjligheter samt en hög otrygghet i sitt arbete. Dessutom kan inhyrning, tvärtemot intentionerna, minska flexibiliteten i organisationer. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

I sin avhandling Inhyrningens logik beskriver Hannes Kantelius konsekvenser av användningen av inhyrd arbetskraft. Idag arbetar ungefär 1,4 procent av alla anställda i Sverige inom bemanningsbranschen, som vuxit i finanskrisens spår. Diskussionen kring branschen handlar oftast om relationen mellan uthyrd personal och bemanningsföretaget. Men Hannes Kantelius studie visar att det är minst lika viktigt att uppmärksamma kundföretagens inhyrningsstrategier.

– Syftet med att hyra in personal är oftast att skapa flexibilitet. Men om inhyrningsstrategin inte är anpassad utifrån exempelvis kompetenskrav och upplärningstid, kan inhyrning istället leda till en oförutsedd inflexibilitet, säger Hannes Kantelius.

Avhandlingen bygger dels på kvalitativa fallstudier vid ett antal kund- och bemanningsföretag, dels en enkätundersökning besvarad av drygt 500 uthyrda tjänstemän. Fallstudierna studerar uteslutande kundföretag som använder sig av långtidsinhyrning. Avhandlingen visar vilka organisatoriska mekanismer som är verksamma vid inhyrning men också hur en sorts ”inhyrningens logik” bland annat kan skapa skillnader i utvecklingsmöjligheter mellan kundföretagets och den inhyrda personalen.

Hannes Kantelius har i enkätsvaren sett att majoriteten av tjänstemännen inte upplever någon trygghet i sin anställning som uthyrd. Av de som dock upplever trygghet, är det främst tillgång på kompetensutveckling samt hur de integreras hos kundföretaget som har positiv inverkan på den upplevda tryggheten.

– Det tycks finnas förutsättningar för att det kan ske en uppdelning inom bemanningsbranschen, mellan de som har goda arbetsförhållanden och som upplever en trygghet i sin anställning, och de som har sämre villkor och inte upplever någon egentlig trygghet. En viktig del av de inhyrdas upplevda trygghet handlar om hur de ser på sina framtida möjligheter att få en anställning, säger Hannes Kantelius.

Avhandlingen visar även på ett exempel på hur inhyrning kan leda till att den inhyrda personalen både får tillgång till kompetensutveckling och integreras hos kundföretaget.

– Det är en komplex bransch där diskussionen många gånger blir svart eller vit, jag hoppas att min avhandling kan bidra till en mer nyanserad diskussion kring branschen.