Städare och vaktmästare hör till de yrken där det finns störst överskott på arbetskraft under det närmaste året, enligt Arbetsförmedlingens prognoser.

Arbetsförmedlingen tror att antalet jobb inom servicesektorn kommer att öka. Sektorn gynnas av hushållens ökade konsumtion. Men trots att jobben blir fler fortsätter konkurrensen om dem att vara stor eftersom allt fler ungdomar söker till serviceyrken.

Störst efterfrågan på arbetskraft blir det i yrken med höga krav på utbildning och kompetens. Arbetsmarknaden blir fortsatt god för bland annat dataspecialister och de flesta ingenjörsyrkena. Det råder också brist på högskoleutbildad personal inom vård och omsorg, på förskollärare och på byggutbildade. Däremot väntas den dämpade produktionen inom industrin innebära en fortsatt svag arbetsmarknad för många tillverkningsyrken, främst montörer och maskinoperatörer.