Regeringen har idag fattat beslut om en lagrådsremiss med åtgärder för att införliva EU:s bemanningsdirektiv  i svensk rätt.

Bemanningsdirektivet är ett skyddsdirektiv och syftar bland annat till att säkerställa rimliga anställningsvillkor för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Regeringen föreslår att direktivet genomförs genom införandet av en ny lag, lagen om uthyrning av arbetstagare.

– Jag är mycket glad över att vi nu kan lägga fram ett förslag som ger stärkt skydd för bemanningsanställda, samtidigt som branschen även fortsättningsvis ges goda förutsättningar att växa och utvecklas inom ramarna för den svenska modellen, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.