Enligt en opinionsundersökning som utförts på uppdrag av Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-Osha, är de flesta i Europa överens: 87 procent av européerna tycker att arbetsmiljön är en viktig faktor om man vill att människor ska arbeta längre innan de går i pension (56 procent tycker att den är mycket viktig).

Viktiga demografiska förändringar håller på att ske i Europeiska unionen. Den förväntade livslängden blir längre och födelsetalen sjunker. Det innebär att andelen äldre arbetstagare troligen kommer att öka kraftigt under de närmaste decennierna. För närvarande arbetar mindre än hälften av alla i åldersgruppen 55–64 i EU, och de flesta äldre lämnar arbetsmarknaden innan de uppnår pensionsåldern.

Som en del av sitt engagemang i Europaåret för aktivt åldrande ger EU-Osha information av många olika slag, däribland en ny webbsektion om åldrande arbetstagare. Europeiska arbetsmiljöbyrån har lämnat praktiska exempel på åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena för äldre människor (som till exempel att anpassa arbetsuppgifterna och ta åldershänsyn vid riskbedömningar) och hjälpa dem att behålla sin arbetsförmåga över tiden.

EU-Osha har också framhållit att om vi vill att människor ska kunna arbeta längre måste vi se till att arbetsmiljöfrågorna tas på allvar under hela deras yrkesverksamma liv.

I de flesta fall är det hälsoproblem som gör att människor pensionerar sig tidigt (särskilt arbetsrelaterade hälsoproblem). Men om vi ska kunna försörja de europeiska medborgarna längre när de lever längre måste äldre anställda stanna kvar i arbete längre.

För att hjälpa människor att arbeta längre måste både enskilda arbetsgivare och politiska beslutsfattare vidta åtgärder för att anpassa arbetsplatserna till en åldrande arbetskraft och motverka den diskriminering av äldre anställda som kan förekomma.

Forskningen visar emellertid också att många européer inte anser att förhållandena på deras arbetsplatser är sådana att de kan fortsätta att arbeta när de kommer upp i åldrarna: över hälften säger att deras arbetsplatser inte är anpassade till äldre människors behov.

Under de närmaste månaderna kommer Europeiska arbetsmiljöbyrån att lansera ett pilotprojekt på begäran av Europaparlamentet och kommissionen för att utforska hur man kan förbättra äldre människors arbetsmiljö.