Sverige står för en betydande del av Europas avfall och avfallsmängderna ökar konstant. Det finns idag inga tecken på att trenden kommer att förändras. Hur mycket avfall som uppstår är starkt kopplat till mängden varor som produceras.

Under 2010 producerades totalt 117,6 miljoner ton avfall i Sverige, varav gruvavfallet står för den största delen – 89 miljoner ton. Av resterande 28,6 ton återvinns endast 43 procent. Hushållsavfall är ett av de enskilt största avfallsslagen.

Hushållens totala mängd avfall under 2010, borträknat det så kallade farliga avfallet, var 3,7 miljoner ton. Av det går endast 24 procent till materialåtervinning. Det mesta, 60 procent, förbränns. Det motsvarar 2,2 miljoner ton som främst består av förpackningar, matavfall och kasserade produkter.

─Om inga åtgärder sätts in för att vända den här trenden så kan avfallsmängderna vara fördubblade till år 2030, säger Christina Jonsson, samordnare för avfallsstatistiken på Naturvårdsverket. För att bryta trenden behöver vi gå mot en mer hållbar konsumtion och produktion som gör att den totala miljöpåverkan minskar. Det handlar om en livsstilsförändring! Om inget görs kan det bli ont om vissa av jordens viktiga resurser, till exempel vatten. Det kommer i så fall att leda till en konkurrenssituation på jorden, avslutar Christina Jonsson.

 

Kraven ökar både nationellt och från EU på att miljöpåverkan ska minska och att samhällets resurser måste utnyttjas effektivare. Sverige behöver bli bättre på att återvinna. Vi uppnår till exempel inte målen för återvinning av aluminiumburkar till pantsystemet och plastförpackningar. Men att återvinna räcker inte. Allt det material som blir avfall är kopplat till vår konsumtion.

Rapporten Avfall i Sverige 2010 innehåller de till EU senast rapporterade uppgifterna om avfallssituationen i Sverige. Den beskriver de stora avfallsflödena i samhället och vad som händer med avfallet. Den tar också upp möjligheterna att uppnå de miljö- och etappmål som finns för avfall, bland annat målen i den nya nationella avfallsplanen.

I den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen, 16 önskade tillstånd i miljön år 2020 som är beslutade av Sveriges riksdag, var också en av de viktigaste slutsatserna att Sverige måste utveckla strategier för en hållbar konsumtion. En hög och ökande konsumtion förbrukar naturresurser, ger avfallsproblem och en omfattande klimatpåverkan.

Korta fakta om var avfallet i Sverige 2010 kommer från

  • Gruvavfallet står för den största delen – 89 miljoner ton avfall.
  • Industrisektorn (exklusive gruvsektorn) gav upphov till 7,8 miljoner ton avfall.
  • Byggsektorn producerade 9,4 miljoner ton.
  • Tjänstesektorn genererar 1,8 miljoner ton.
  • Från hushållen kom drygt 4 miljoner ton.
  • Sektorn infrastruktur (energi- och vattenförsörjning, samt avloppsrening och sanering) genererade 1,7 miljoner ton.
  • Från areella näringar (skogs-, jordbruks- och fiskenäringarna) kom cirka 310 000 ton avfall
  • Avfallsbehandlingen genererade 3,5 miljoner ton.