Få skyddsombud får utbildning för sitt uppdrag. Det visar LO:s skyddsombudsenkät som presenterades på Gilla jobbet-mässan i Stockholm.

Endast 38 procent av skyddsombuden som deltog i enkäten uppger att de fått minst 40 timmars grundutbildning, vilket är LO:s rekommendation. 45 procent har inte fått någon utbildning alls. LO rekommenderar också några dagars fortbildning per år, men enkäten visar att 55 procent inte fått någon fortbildning alls under det senaste året.
Fastighets ombudsman Torbjörn Jonsson, som presenterade enkätresultatet tillsammans med utredare Sten Gellestedt från LO, ansåg att regeringens politik är den främsta orsaken till detta. Pengarna till fortbildningen togs bort 2008.
– Fastighets hade 50 skyddsombud på fortbildningar 2007, året efter hade antalet sjunkit till nio deltagare. Skyddsombuden fixade inte matchen med arbetsgivarna att både begära ledigt och lämna in en faktura för själva utbildningen, sa han.
Deltagarantalet har ökat sedan dess och framförallt efter 2010, då LO och Svenskt Näringsliv kom överens om att tillsammans avsätta pengar för att täcka kostnaderna för vidareutbildning av skyddsombud.
– Nu behöver skyddsombuden bara ta fighten för ledigheten, sa Torbjörn Jonsson.

Det är arbetskamraterna och den fackliga organisationen på arbetsplatsen som ska utse skyddsombud, men 11 procent av skyddsombuden i enkäten uppger att de utsetts av arbetsgivaren. Om man bara ser till svaren från de skyddsombud som ensamma har uppdraget på företaget uppger 25 procent att de utsetts av arbetsgivaren.
– Den här uppgiften bekymrar mig, sa Torbjörn Jonsson. Den visar att om vi inte utser skyddsombuden på arbetsplatserna så gör någon annan det. De som arbetsgivaren väljer ut är kanske inte de som har störst lojalitet med arbetskompisarna.
Enkäten visar också att skyddsombud alldeles för sällan får de utredningar och den fortlöpande information som de behöver på sitt uppdrag. Bara hälften svarar att de får de underlag som de behöver.
– Det är skrämmande siffror. Jag tror ett skyddsombud som inte får en riktig utbildning inte heller vet vilka krav som man kan ställa, kommenterade Torbjörn Jonsson.

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att antalet så kallade 6 6a-anmälningar har ökat på senare år. De tillämpas av skyddsombud när arbetsgivaren inte tar tag i arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen. Enkäten från LO visar dock att färre skyddsombud än tidigare har gjort den här typen av anmälningar. Det kan, enligt Sten Gellestedt, bero på att tjänstemännen står för ökningen hos Arbetsmiljöverket. Sten Gellestedt berättade också att när skyddsombuden inom LO-förbunden tillämpar § 6 6a får de ganska ofta arbetsgivaren att reagera.

Undersökningen med 35 frågor har gjorts i form av en webbenkät. Av de 5 000 skyddsombud som fick enkäten svarade 2 500. Svarsfrekvensen är låg bland de under 30 år och de med utländsk bakgrund. En liknande undersökning genomfördes år 2006.