Priserna för el, värme, avfall och vatten har sammanlagt sänkts det senaste året. Men det beror enbart på kraftigt minskade elhandelspriser, övriga priser har fortsatt öka mer än konsumentprisindex. Dessutom fortsätter priserna att variera stort mellan landets kommuner. 

För en vanlig trerumslägenhet i Munkedal som har landets högsta taxor motsvarar kostnaden 2080 kronor per månad, medan motsvarande i landets billigaste kommun Luleå är 1 200 kronor.

Det här visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. För första gången sedan mätningarna inleddes för 17 år sedan kan rapporten uppvisa en sammantagen sänkning av de taxor som mäts.

– Det är glädjande att priset har sänkts, men de anmärkningsvärt stora skillnaderna i avgifter och taxor mellan landets kommuner kvarstår. För en vanlig trerumslägenhet är den sammanlagda årliga kostnaden 10 560 kr mer i Munkedal än för motsvarande lägenhet i Luleå. Det är orimligt att det skiljer närmare 75 procent i driftkostnader mellan landets dyraste kommun och den kommun som har lägst taxor, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i kundtäta orter. Men det förklarar inte hela skillnaden.

– Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där kunderna inte har någon reell möjlighet att påverka priserna, säger Per Holm.

Anledningen till att totalkostnaden sänkts är att elhandelspriset har kraftigt sänkts jämfört med tidigare år och det beror på många samverkande faktorer. Framförallt förklaras det låga priset av att vattenmagasinen är välfyllda, att kärnkraftverken inte drabbas av omfattande driftstopp samt att industrin går på lågvarv. Men trots årets prissänkning har elhandelspriserna under en tioårsperiod ökat med över 50 procent på årsmedeltalet.

-Men det går inte att säga att detta är en trend som kommer att fortsätta eftersom priserna historiskt har varierat kraftigt på elmarknaden, säger Per Holm.

I Nils Holgerssonstudien ”flyttas” en flerbostadsfastighet till varje kommun i landet och kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme jämförs. Bakom studien står organisationerna Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN- gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet.