En nationell undersökning som Länsförsäkringar genomfört visar att småföretagare och anställda har olika syn på vad som bidrar till sämre prestationsförmåga på jobbet. Medan anställda anser att det är arbetsrelaterade problem som gör att de presterar sämre, anser arbetsgivarna att det är problem i privatlivet som är den främsta orsaken.

Så många som två av tre företagare i Uppsala län tror att det är privatrelaterade problem som är orsaken till att det presteras sämre på jobbet mot en av tre anställda i regionen*. Skillnaden i synen på problem kan tyvärr påverka vilken hjälp företagen erbjuder sina medarbetare.

– Att det råder olika syn på vad som försämrar prestation på jobbet kan få konsekvenser för hur företagarna upplever sitt ansvar som arbetsgivare och vad de erbjuder sina anställda för hjälp. Få arbetsgivare i små företag har resurser och kompetens att hantera de frågor som bidrar till ohälsa och därmed försämrad arbetsprestation. Till detta kommer sårbarheten vid prestationsbortfall för små och nystartade företag, säger Anna Karin Lindeberg, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Samarbetsproblem med chef eller kollegor är ett område där anställda och företagare har olika uppfattning om hur mycket det påverkar arbetsprestationen.

– Det bästa är förstås att vara införstådd i hur man skapar goda och hälsofrämjande arbetsförhållanden och vara lyhörd för tidiga signaler på ohälsa, men denna kompetens finns sällan i små förtetag. Samtidigt visar forskning att det är viktigt att förebyggande åtgärder sätts in innan det går så långt att en anställd blir sjukskriven. Att få konkret hjälp i ett tidigt skede minskar risken för sjukdomar och sjukskrivning senare i livet, menar Anna Karin Lindeberg.

Även synen på vilka privatlivsrelaterade problem som främst påverkar prestationen på jobbet skiljer sig åt mellan anställda och arbetsgivare. När de anställda fick ange vilken typ av privata problemen som främst påverkade prestationen på jobbet, svarade nästan en tredjedel att skilsmässa och relationsproblem är den främsta orsaken medan en tredjedel av arbetsgivarna på samma fråga svarade sjukdom och dödsfall i familjen.

– Man tror kanske som småföretagare att man känner sin personal och vet hur var och en mår, men så är det förstås inte alltid. Dessutom är anställda i små organisationer oftast väldigt lojala, man vet vad det innebär om man inte finns på plats så man ”biter ihop” och tränger bort symtom. En dag så går det kanske inte längre, och vägen tillbaka kan vara både lång och smärtsam för såväl den drabbade som för företaget, säger Anna-Karin Lindeberg.

Om undersökningen /Undersökningen genomfördes i september 2012 och baseras på på telefonintervjuer med 2 100 företag med 1 – 10 anställda år, varav 100 företag i Uppsala län, samt 2 100 webbbaserade intervjuer med privatpersoner mellan 65 år och 20 år som arbetar hel- eller deltid, varav 365 i regionen Östra mellansverige (Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro län, Västmanlands län).