Bostadsbyggandet fortsätter att minska. Boverket bedömer att 22 800 bostäder påbörjas i år och att byggandet minskar till 22 000 nästa år. Det visar Boverkets indikatorer.

Bolånetaket och det osäkra konjunkturläget har gjort att försäljningen av nya småhus och i viss mån även bostadsrätter har minskat. Småhusbyggandet är nu på en mycket låg nivå. Byggandet av hyresrätter har också minskat, men mycket tyder på att det främst är en tillfällig svacka.

– Det går dock inte att bedöma hur länge det osäkra konjunkturläget varar, vi vet inte heller om det kommer att bli sämre innan det blir bättre. Bostadsbyggandet ökar troligen inte väsentligt förrän konjunkturläget har blivit mer stabilt. Om det blir en utdragen lågkonjunktur kan en återhämtning av bostadsbyggandet försvåras, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

– Det finns även en risk att bolånetaket försämrar möjligheterna till återhämtning av bostadsbyggandet.

Samtidigt som bostadsbyggandet bromsas ökar befolkningen snabbt. De närmaste åren ökar befolkningen som är 20 år och äldre med cirka 80 000 per år. Ökningen beror på nettoinvandring och de stora ungdomskullarna födda i början av 1990-talet. En stor andel av dessa har inte råd eller likviditet att efterfråga en ny bostad.

– Antalet påbörjade bostäder är betydligt lägre än vad som skulle behövas med hänsyn till befolkningsutvecklingen, säger Hans-Åke Palmgren.