Idag är det avstamp för en treårig satsning för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Det är Barnombudsmannen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som på regeringens uppdrag kommer att göra omfattande insatser för att barns och ungas ställning ska stärkas.

De flesta av de 2 miljoner barn som bor i Sverige har det bra. Samtidigt kränks många barns rättigheter varje dag. Sverige har fått kritik på en rad områden från FN:s barnrättskommitté. Vi måste bli bättre på att tillgodose barnets rättigheter. Därför tar nu regeringen tillsammans med Barnombudsmannen och SKL ett krafttag för att förbättra villkoren för barn och unga i Sverige.

– Med denna satsning får vi ett barnperspektiv på såväl vardagens tillvaro som i den offentliga verksamheten. Alla kan bli bättre när det kommer till att stärka barns rättigheter och här visar viljan att vi också ska bli det. När våra barn får en bättre tillvaro är vi alla vinnare, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

Barnombudsmannens uppdrag är att sprida och kommunicera regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter inom alla verksamheter på kommunal och statlig nivå. Uppdraget har fått namnet Pejling och dialog. Samtidigt lanserar SKL en internetbaserad vägledning för arbetet med barnkonventionen för att barnets rättigheter ska få komma till uttryck i verksamheter, beslut och åtgärder.

– Vi har tagit fram vägledningen som ett svar på våra medlemmars önskemål för att kunna öka genomförandet i verksamheterna. Vägledningen har flera målgrupper och innehåller kunskap om rättigheterna, övningar, filmer som visar andras erfarenheter och goda exempel, säger Lennart Gabrielsson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Barnombudsmannen kommer att pejla ett femtiotal kommuner, landsting/regioner och myndigheter inom verksamheter som är särskilt intressanta ur ett barnrättsperspektiv. Barnombudsmannen träffar barn och unga som har erfarenhet av det område som ska pejlas. De får berätta hur de upplever att verksamheten fungerar i praktiken och vad som kan bli bättre. Med hjälp av Barnombudsmannens metod Unga Direkt arbetar barnen fram budskap som de sedan framför direkt till beslutsfattarna

 – För kommunerna och myndigheterna finns det tydliga vinster med att lyssna på barns åsikter och erfarenheter. De får bättre underbyggda beslut, värdefulla insikter som bidrar till att utveckla verksamheten och möjlighet att bli föregångare på området, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen besökte Botkyrka kommun som pejlades inom området ensamkommande asylsökande barn. De uttrycke sina tankar och åsikter kring sin situation, som bland annat handlade om skolgång och boende, och fick framföra dem direkt till de högsta ansvariga i kommunen.

Näst i tur i Pejling står Västerås och Gävle som tackat ja till att låta barn som har varit berörda av vräkning få komma till tals.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår förändringar i lagar och förordningar i frågor om barns och ungas rättigheter.