LO-ekonomernas nya konjunkturbedöming visar på en svag sysselsättningsutveckling de närmaste två åren. Arbetslösheten kommer att stiga ytterligare och ligga runt 8,5 procent under både 2013 och 2014.

Prognosen avviker kraftigt från regeringens. Finansminister Anders Borgs bedömning i budgetpropositionen var att arbetslösheten 2013 och 2014 blir 7,5 respektive 6,7 procent.

Den viktigaste orsaken är en betydligt svagare BNP-utveckling under de kommande två åren. Den svaga internationella utvecklingen börjar nu på allvar börjar komma ikapp den svenska konjunkturen. BNP växer med 1,4 procent 2013 och 2,4 procent 2014. Regeringens bedömning är väsentligt högre båda dessa år.

Inflationen kommer att ligga klart under riksbankens mål både 2013 och 2014. Räntebanan kommer därför att behöva sänkas rejält.

Inflationstrycket från arbetsmarknaden ser ut att överskattas. Bedömningen av hur mycket arbetslösheten kan sjunka är för pessimistisk, enligt LO-ekonomerna.

Riksbankschefen tillsammans med andra ledamöter i direktionen har argumenterat för att man i räntesättningen ska ta hänsyn till skuldsättningen hos hushåll och företag och finansiella obalanser. LO-ekonomerna ser ett starkt behov av att avgränsa penningpolitikens mandat och ansvarsområde.

”Riksbankens direktion kan och ska inte kontrollera alltför många faktorer i ekonomin. Vi uppmanar riksbanksfullmäktige och riksdagens finansutskott att klargöra hur riksbankslagen ska tolkas och vad som är direktionens mandat”, säger LOs chefsekonom Ola Petterson.

En mer expansiv penningpolitik är inte tillräcklig för en väl avvägd ekonomisk politik. Även regeringen bör agera, antingen genom att tidigarelägga satsningar och investeringar eller med hjälp av tillfälliga konjunkturpolitiska insatser.

Prognosjämförelse

2012 2013 2014
BNP LO-ekonomerna 1,0 1,4 2,4
kalenderkorrigerad Regeringen 2,0 2,7 3,9

Arbetslöshet LO-ekonomerna 7,6 8,5 8,6
ILO, 15-74 Regeringen 7,6 7,5 6,7