Det råder stor brist på bostäder för unga och studenter. Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att se över de regelverk som påverkar byggandet av student- och ungdomsbostäder. Målet är att skapa ett regelverk som gör det lättare och snabbare att bygga bostäder för unga. Boverket ska också bland annat se över regelverket för tidsbegränsade bygglov.

– Vi måste se till att snabbt öka byggandet av bostäder för unga. Regelverket för studentbostäder och små bostäder är idag alldeles för krångligt. Till exempel finns det krav på att alla fastigheter med studentbostäder ska innehålla gemensamhetsutrymmen, trots att många studenter hellre umgås på fik, på biblioteket eller hemma hos varandra. Då är det kanske rimligt att ta bort den regeln, i stället för att lägga pengar på stora utrymmen som inte används. I slutändan är det ju ändå studenterna som på hyran betalar för dessa fördyrande regler, säger bostadsminister Stefan Attefall.

I uppdraget till Boverket ingår att

  • se över det regelverk och de vägledningar som påverkar byggandet av student- och ungdomsbostäder med en boarea om högst 35 m2. Boverket ska föreslå förändringar för att stimulera och underlätta framväxt och byggande av sådana bostäder. Lättnaderna får dock inte leda till att byggandet medför en oacceptabel risk för miljön, människors hälsa eller säkerhet. Reglerna som styr både nybyggnad och ändring av byggnader ska ses över.
  • utreda vilka avsteg som bör kunna göras från kraven i plan- och bygglagen vid tidsbegränsat bygglov
  • utreda möjligheter och behov av att förlänga tidsperioden för tidsbegränsade bygglov (från dagens fem år med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år)
  • utreda möjligheter att förenkla bygglovsprocessen när tillfälliga bostäder flyttas och ställs upp på en ny plats.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag senast 1 juli 2013.