Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats, har du rätt att jobba fackligt på betald arbetstid. Arbets­givaren måste dock först få reda på att du är facklig företrädare.
Så fort du eller någon annan är utsedd, ska du eller fackklubben skicka ett mail eller ett brev till arbetsgivaren där det framgår att du är facklig företrädare. Det är viktigt att klubben får en bekräftelse på att arbetsgivaren verkligen har fått brevet eller mailet. Det är klubben som har bevisbördan på att arbetsgivaren har blivit informerad.
Ett par av de viktigaste reglerna i förtroendemannalagen finns i paragrafer­na 3, 6 och 7. De innebär att du inte får hindras i ditt uppdrag (3§), att du har rätt att arbeta fackligt så mycket du behöver för ditt uppdrag (6§) och att du får göra det på betald arbetstid om det gäller din egen arbetsplats (7§).
Vad innebär det då i praktiken?

  • Du får företräda dina medlemmar genom rådgivning, förhandlingar och allt annat som rör medlemmen och förhållandet till arbetsgivaren.
  • Du får vara med på klubbens styrelsemöten.
  • Du får åka på kurser för att lära dig mer om arbetsrätt med mera.
  • Du får förhandla med arbetsgivaren om löner, förändringar på arbetsplatsen och andra frågor som rör arbetsplatsen och medlemmarna.

Som du märker är det ett ganska stort område och för att du ska kunna hinna med det, får du jobba fackligt på arbetstid om det rör din egen arbetsplats.
Men för att det ska fungera måste du komma överens med din arbetsgivare om hur mycket och när du får lämna dina vanliga arbetsuppgifter och ”vara facklig”. I lagen står det att det ska ske genom ”överläggningar” (6§). Det är inte samma sak som förhandlingar, där arbetsgivaren har sista ordet.
När det gäller fackligt tid är det du som bestämmer tills vidare. Kommer ni inte överens måste arbetsgivaren begära förhandlingar och i sista hand avgör Arbetsdomstolen (AD), som dömer i tvister på arbetsmarknaden. Det är inte så vanligt att det går så långt, utan i de allra flesta fall brukar man kunna komma överens.

Du som redan arbetar fackligt har säkert hört arbetsgivaren klaga över att det går åt mycket facklig tid. Företaget tycker inte att fackligt arbete är så produktivt.
Då kan du svara att det är mycket produktivt och effektivt. Istället för att tvingas pra­ta eller förhandla med flera anställda i samma fråga, räcker det med en förhandling med fackklubben. Du och dina fackliga kamrater representerar medlemmar­na.
Ibland kan motståndet komma från dina egna arbetskamrater, som kanske måste göra ditt jobb när du arbetar fackligt. Det finns ingen regel i lagen om att du har rätt att få vikarie för din fackliga tid. Men du kan begära det. Du kan också förklara för din arbetskamrat att du kämpar för honom eller henne för att han eller hon ska få bättre villkor. Och för att kunna det måste du ibland gå på kurs och utbilda dig.

Du har också rätt att ha ett utrymme för dina fackliga handlingar på arbetsplatsen (3§). Om det är ett stort företag, brukar det finnas en fackexpedition dit medlemmarna kan gå. Det är rätt bra att ha ett rum där ni kan prata ostört eftersom en del medlems­ärenden kan vara känsliga.

Fotnot: Lagen heter egentligen Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, men kallas förtroendemannalagen (FML). Du kan hitta lagtexten på http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/ 19740358.HTM