Svenska kommunala energibolag ligger långt framme inom hållbar utveckling av energisystemet. Tack vare sin lokala förankring är företagen väl rustade för övergången till ett mer hållbart samhälle. Detta visar en ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Koldioxidutsläpp från energiproduktion påverkar det globala klimatet i stor utsträckning. Därför är det mycket oroande att omställningen av energisystemen till koldioxidsnåla alternativ går så långsamt. Att lyfta fram positiva förebilder är viktigt, säger forskaren Gabriela Schaad vid företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg.

Sverige ligger i framkant när det gäller hållbar utveckling inom energisektorn, till exempel med fjärrvärme och att ta tillvara spillvärme inom industrin. Därför är det intressant att studera energibolagens strategier för miljömässig hållbarhet och hur de förverkligar dem, fortsätter Gabriela Schaad.

Den nya avhandlingen inriktar sig på energibolag som uttryckligen strävar efter att bidra till samhällsnyttan och en övergång till ett mer hållbart energisystem. Tre fallstudier av kommunala energibolag av skiftande storlek ingår.

– Det är intressant att studera de kommunalägda bolagen. De har ett särskilt ansvar för positiv samhällsutveckling som berör mer än det egna företaget, säger Gabriela Schaad.

Studien undersöker därför inte bara företagens strategier för miljömässigt hållbarhet och hur dessa förverkligas i företagen, utan ger även en bild av hur strategierna samtidigt kan bidra till en positiv utveckling av både energibolagen och samhället.

För att förena strategi och hållbar utveckling krävs det att företagen tar sig an ett brett spann av utmaningar. Egentligen trodde jag att strategierna skulle vara mer generella och gemensamma, men de skiljer sig ganska mycket åt mellan bolagen. Det kan handla om allt från regionutveckling till vilken bild företaget vill förmedla av sig själva, berättar Gabriela Schaad.

Resultaten i studien är positiva. Inte bara i det att företagen själva hanterar frågan på ett seriöst sätt, de har även det omgivande samhället med sig:

Det är mycket glädjande att kommunala energibolag, oavsett storlek, har goda förmågor att bidra till en hållbar utveckling av energisystemet. Detta är mycket tack vare sin förankring i lokalsamhället. Med samarbete och kollektiva mål finns bra förutsättningar, att det finns en vilja i samhället är en stor fördel, menar Gabriela Schaad.

Avhandlingen presenterades den 7 december 2012.