Bättre villkor för bemanningsanställda och ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering – det är några av de nya lagar och bestämmelser som gäller från årsskiftet.

Här är några av de nya regler som gäller från 1 januari:

 • En ny lag som gäller bemanningsanställda – lagen om uthyrning av arbetstagare – träder i kraft. Den är en anpassning till EU:s regler och innebär att de bemanningsanställda ska ha minst samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som kundföretagets anställda. Undantag för kravet på likabehandling får dock göras i kollektivavtal.
 •  I lagen om utstationering av arbetstagare införs en bestämmelse som innebär att de fackliga organisationerna får större möjligheter att vidta stridsåtgärder för att få kollektivavtal för utstationerade uthyrda arbetstagare. Vissa bestämmelser i uthyrningslagen ska också gälla utstationerade uthyrda arbetstagare.
 •  Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas till att gälla också för bland annat varor, tjänster, bostäder, hälso- och sjukvård, socialförsäkringar, arbetslöshetsförsäkring, studiestöd och offentlig anställning.
 •  Det införs ett förbud mot könsskillnader i försäkringar. Kravet på könsneutrala försäkringar gäller alla försäkringsavtal som tecknats efter den 21 december 2012.
 •  Schablonavdraget för den som vill hyra ut en bostad i andra hand höjs från 21 000 kronor till 40 000 kronor per år.
 •  Fastighetsavgiften för flerbostadshus (hyresrätter och bostadsrätter) sänks till 1 210 kronor per lägenhet.
 • Nybyggda bostäder (småhus och flerbostadshus) befrias helt från den kommunala fastighetsavgiften i 15 år.
 •  Högkostnadsskyddet för besök inom öppenvården indexregleras och blir 2,5 procent av prisbasbeloppet, vilket blir 1 100 kronor år 2013. Även subventionerna av läkemedel och den högsta avgiften för en vårddag på sjukhus indexeras. För läkemedel blir kostnadstaket för den enskilde 2 200 kronor under 2013.
 •  Föräldrapenningen på grundnivån höjs från 180 till 225 kronor per dag.
 •  Kravet på vab-intyg(frånvarointyg) från skola och förskola slopas.

 

Från den 1 februari gäller bland annat följande förändringar:

 •  Fler anhöriga till flyktingar än idag ska omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringslagen). Bland annat görs undantag från bestämmelserna om när man ska ha ansökt om uppehållstillstånd.
 •  Den som hyr ut sin bostad ska få rätt att sätta hyran friare än vad som är fallet idag. Hyresgäster som tycker att hyran är för hög kan även i fortsättningen ansöka om att hyresnämnden ska pröva hyran men har inte längre rätt att få pengar tillbaka retroaktivt.