Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till ny kameraövervakningslag.

Regeringen föreslår att den nya lagen ska ersätta 1998 års lag om allmän kameraövervakning samt vissa bestämmelser i personuppgiftslagen. Genom att bestämmelserna samlas i en enda lag blir reglerna mer överskådliga och lättillgängliga.

Utgångspunkten ska även i fortsättningen vara att det krävs tillstånd vid övervakning av platser dit allmänheten har tillträde, till exempel gator och torg. Tillstånd ska ges om intresset av övervakning väger tyngre än integritetsintresset. En nyhet är att det uttryckligen anges att vikt ska fästas vid om ändamålet med övervakningen är att avslöja eller utreda brott samt om teknik som främjar skyddet av enskildas personliga integritet används. I den föreslagna lagen skapas större utrymme för kameraövervakning utan krav på tillstånd, bland annat i butiker, tunnelbanan och parkeringshus. Sådan övervakning ska i stället vara tillåten efter anmälan.

För övervakning där allmänheten inte har tillträde ska det inte heller i fortsättningen krävas tillstånd. I förslaget tydliggörs när sådan kameraövervakning får ske. För rent privat övervakning, till exempel i hemmet, ska den nya lagen inte gälla.

För att förstärka integritetsskyddet införs en skadeståndsbestämmelse som ger enskilda rätt till ersättning vid överträdelser av lagen. I samma syfte stärks sekretesskyddet och kraven på säkerhet för inspelat material. Datainspektionen får en central tillsynsroll i syfte att göra länsstyrelsernas praxis mer enhetlig.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.