Regeringen har fattat beslut om en proposition med förslag om anmälningsskyldighet vid utstationering.

Förslaget innebär att utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige i mer än fem dagar ska göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Dessutom ska de utse en kontaktperson i Sverige som ska kunna ta emot delgivningar och tillhandahålla handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda.

Syftet med förslaget är både att säkerställa att utstationerade arbetstagare får sina rättigheter enligt EU:s utstationeringsdirektiv och att se till att den svenska modellen kan tillämpas. De som inte följer reglerna måste betala en sanktionsavgift.

Genom förslaget kan fackförbundens behov av att komma i kontakt med utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige tillgodoses. Även svenska myndigheter behöver få vetskap om och kunna kontakta dessa företag.

Bestämmelserna ska införas i utstationeringslagen och börja gälla den 1 juli 2013.