Regeringen satsar nio miljoner kronor för att Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska öka sina insatser kring lönekartläggningar på olika arbetsplatser.

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Vart tredje år ska arbetsgivarna upprätta planer för jämställda löner och göra lönekartläggningar. Men mer måste göras eftersom skillnaden mellan kvinnors och mäns lönenivåer består. Därför satsar regeringen ytterligare nio miljoner kronor för att DO ska arbeta med en större och mer sammanhållen tillsyn över tillämpningen av lönekartläggningen bland landets arbetsgivare. DO ska också titta närmare på universitetens och högskolornas arbete med aktiva åtgärder.

Vi höjer ambitionerna i arbetet mot diskriminering. Lönekartläggningar är ett viktigt verktyg för att bekämpa löneskillnader mellan kvinnor och män. Nu satsar vi på att förbättra tillsynen. säger integrationsminister Erik Ullenhag, som också har ansvar för diskrimineringsfrågorna.

Det är helt oacceptabelt att en genomsnittlig man tjänar 3,6 miljoner kronor mer än en genomsnittlig kvinna under en livstid. Lönekartläggningar är ett viktigt redskap för att mäta och synliggöra ojämställdhet, säger jämställdhetsminister Maria Arnholm.