Sverige bryter mot EU:s direktiv om visstidsarbete genom att det är för lätt för arbetsgivare att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra under lång tid. Det slår EU-kommissionen idag fast i ett motoiverat yttrande till svenska regeringen.

Bakgrunden är en anmälan från TCO. Den svenska regeringen måste nu inom två månader underrätta EU-kommissionen om vad den tänker göra för att uppfylla EU-rättens krav. Om så inte sker kan Kommissionen stämma Sverige i EU-domstolen.

– Detta är en seger för TCO som redan innan reglerna infördes 2007 påpekade att de stred mot EU-rätten och sen anmälde till EU-kommissionen, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark. Det är viktigt att arbetsgivare har möjlighet att anställa tidsbegränsat, men den möjligheten får inte missbrukas. Nu måste regeringen komma med förslag om bättre balanserade regler.

I sitt pressmeddelande skriver kommissionen att det i Sverige är möjligt för arbetsgivare att ”kringgå begränsningarna genom att kombinera olika typer av visstidsanställningar för samma arbetstagare. Detta leder till att systemet inte omöjliggör att på varandra följande visstidsanställningar drar ut i det oändliga, vilket strider mot direktivet.”

Det är mycket ovanligt att fördragsbrottsprocesser går så långt som till ett motiverat yttrande. Rättsligt är detta en enkel fråga som borde varit löst för länge sedan. Allt som behövs är några mindre justeringar i en del av en paragraf i LAS, säger TCO:s chefsjurist Samuel Engblom.

Fakta: Motiverat yttrande
En av EU-kommissionens uppgifter är att se till att medlemsländerna följer EU-rätten. Om så inte sker kan Kommissionen inleda ett fördragsbrottsärende mot ett medlemsland. Så skedde när TCO 207 anmälde Sverige till EU-kommissionen för brott mot Direktiv 1999/70/EG om visstidsarbete. Ett motiverat yttrande är det tredje steget och näst sista steget ett fördragsbrottsärende. I ett sådant yttrande kräver kommissionen att landet rättar till sina regler inom en fastställd tidsfrist. Även här är tidsfristen vanligtvis två månader

Fakta: TCO:s förslag
TCO föreslår att arbetstagare som har varit tidsbegränsat anställda hos samma arbetsgivare under tre år under en femårsperiod ska ha rätt till en tillsvidareanställning, oavsett vilken typ av tidsbegränsad anställning det rör sig om. De tidsgränser som finns idag kan arbetsgivare kringgå genom att växla mellan olika former av tidsbegränsade anställningar som vikariat och allmän visstidsanställning. En sådan sammanlagd övre tidsgräns nämns uttryckligen i EU-direktivet som ett sätt som EU-rättens krav kan uppfyllas.