Under förra året tog DO ställning i färre ärenden, men väckte samtidigt talan i domstol i fler ärenden än 2011. Det betyder att DO lägger mer resurser på att utreda ärenden som leder arbetet mot diskriminering framåt. Det effektivare arbetssättet innebär också att DO kan lägga mer tid på övriga delar av uppdraget, till exempel att granska arbetsplatsers och skolors aktiva åtgärder mot diskriminering.

Antalet individanmälningar till DO minskade under förra året med 20 procent. Men att antalet anmälningar till DO går ner kan inte generellt sägas vara ett tecken på att diskriminering i samhället minskar.

– Tvärtom pekar ett flertal rapporter på att mörkertalet är stort och att de som väljer att anmäla till DO är få i jämförelse med de som verkligen utsätts för diskriminering, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

DO har under det gångna året förändrat arbetssättet för att säkra en effektiv, strategisk och rättsäker handläggning av individanmälningar. Förändringen har lett till att över hälften av alla inkomna anmälningar avslutas inom fjorton dagar och att den genomsnittliga handläggningstiden sänkts från 147 dagar (2011) till 60 dagar (2012).

– Det här innebär att DO:s resurser används effektivare och att anmälare och anmälda snabbare får besked om vi avser att utreda och/eller gå vidare med ett ärende eller inte. Arbetssättet innebär också att DO kan lägga mer tid på att utreda ärenden som kan driva arbetet mot diskriminering framåt, säger Agneta Broberg.

Avsikten med det nya arbetssättet är inte att totalt sett driva färre ärenden till domstol. I stället ska DO vara effektivare i prioriteringen av de fall myndigheten väljer att gå vidare med så att mest tid läggs på de ärenden som kan få ett stort genomslag och förbättra situationen för många individer samt driva på rättsutvecklingen.

Antalet ärenden där DO har tagit ställning för att diskriminering har förekommit har minskat från cirka 50 (2011) till 21 (2012). DO har väckt talan i domstol i 15 ärenden under året vilket är fler än året innan (8 ärenden). Av dem har tre förlikts under domstolsprocessen och i ytterligare sex ärenden har förlikning träffats före stämning.

Utvecklingsarbetet har ökat DO:s möjligheter att verka i hela uppdraget. Under året har en ny granskningsenhet bildats och 84 granskningsärenden har initierats (44 inom arbetslivet och 40 inom utbildningsväsendet). 27 granskningsärenden har avslutats under 2012 (18 inom arbetslivet och 9 inom utbildningsväsendet).
Under 2012 har DO arrangerat 15 egna utbildningar och medverkat i 117 arrangemang som har bidragit till kunskapsspridning om likabehandlingsarbete i samhället.

DO har tagit fram en modell för att systematiskt utveckla kunskap om diskriminering utifrån den information som finns i anmälningar till DO. Analysen av anmälningar ska på ett bättre sätt än hittills och tillsammans med annan kunskap, till exempel resultat av forskning, kunna användas i kunskapsutvecklingen.

– Att synliggöra diskriminering är en väsentlig del i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering. Därför är alla anmälningar som kommer in till DO oerhört viktiga eftersom de kan hjälpa oss att förstå hur diskrimineringen i samhället ser ut, säger Agneta Broberg.

DO har under året tagit fram flera rapporter bland annat om rätt till sjukvård på lika villkor och om åldersdiskriminering i arbetslivet. DO har också under året överlämnat en skrivelse till regeringen om behovet av att fler aktörer kan hjälpa individer som utsatts för diskriminering att hävda sina rättigheter i domstol.