Bostadsbehovet i Sverige är mycket stort, inte minst i storstadsområdena. För att bättre kunna tillgodose bostadsförsörjnings­behovet i tillväxtregioner planerar därför regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utvärdera det nuvarande systemet med regionplanering i plan- och bygglagens sjunde kapitel och se om regelverket behöver förändras. Kommittén kommer att tillsättas under våren och avsluta sitt arbete i början på nästa mandatperiod.

Vi måste se till att lösa bostadsbristen i våra storstäder, och vi behöver hitta sätt att bättre stödja kommunerna i deras bostadsplanering. Idag har kommunerna oerhört många aspekter att ta hänsyn till när de ska bygga, inte minst regionala hänsyn, och här kan en ökad regional samverkan bli ett viktigt steg. Om vi ska komma åt problemen handlar det om ett målmedvetet arbete som sträcker sig under många år framöver och berör många olika politikområden. Därför är en parlamentarisk kommitté en bra lösning, för frågorna kräver en bred parlamentarisk förankring, säger bostadsminister Stefan Attefall.

En anledning till att behovet av regional samverkan i planeringen har ökat är att de nationella och regionala hänsyn som ska tas när man planlägger nya bostäder har ökat. Boverket har kartlagt att det handlar om ca 100 relevanta mål varav drygt 40 kan betecknas som övergripande. Utöver det kommer nationella strategier, planer och program samt strategier och initiativ på EU- och internationell nivå. I flera tillväxtregioner är bostadsmarknaden liksom arbetsmarknaden dessutom inte längre begränsad till den egna kommunen utan sträcker sig över en hel region. Det gör att en framtida modern bostadsplanering kan behöva ett ändrat regelverk.

En utgångspunkt i arbetet bör vara att eftersträva en så enkel, effektiv och ändamålsenlig regionplaneringsprocess som möjligt och i övrigt se till att berörda kommuner ges ett tydligt stöd när det gäller vilka hänsyn som bör tas ur ett nationellt och regionalt perspektiv när en kommun planlägger sin mark.

 Inom ramen för uppdraget bör kommittén studera och analysera systemen för planering på regional nivå i övriga nordiska länder och några andra länder inom EU. Kommittén bör också inhämta synpunkter från berörda myndigheter och organisationer.