am

FN:s arbetsmarknadsorgan ILO underkänner den lagstiftning som Sverige antog efter EU-domstolens Lavaldom. Lagstiftningen strider mot internationella konventioner om facklig förenings- och förhandlingsrätt. I yttrandet från ILO:s expertkommitté, som består av oberoende juridiska experter, slås fast att begränsningarna av svenska fackliga organisationers möjligheter att vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal med gästande utländska företag strider mot ILO:s konvention 87. Kommittén uppmanar därför den svenska regeringen att ändra lagstiftningen.

ILO uppmanar även den svenska regeringen att kompensera Byggnads och Elektrikerförbundet för de skadestånd mm som de två fackliga organisationerna tvingades att betala till det lettiska företaget. Skadestånden utdömdes trots att Arbetsdomstolen i ett tidigare avgörande ansett stridsåtgärderna tillåtna. Totalt fick de fackliga organisationerna betala drygt 3 miljoner kronor till Laval.

Bakgrunden till ILO:s prövning av den svenska lagstiftningen är att LO och TCO har ifrågasatt lagstiftningens förenlighet med grundläggande ILO-konventioner.

– Att ILO har underkänt den svenska lagstiftningen som ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet är allvarligt. Det är regeringens ansvar att säkerställa att svensk rätt  lever upp till internationella åtaganden. Vi förutsätter att regeringen, i enlighet med ILO:s uppmaning, snarast kallar parterna till samråd för att berätta hur den tänker agera. säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och TCO:s ordförande Eva Nordmark i ett gemensamt uttalande.

– ILO uttrycker även en generell oro över utvecklingen i Sverige och ber den svenska regeringen att återkomma med information på ett antal punkter, säger Karl-Petter Thorwaldsson och Eva Nordmark.

Expertkommitténs yttrande innehåller flera principiella rättsliga ställningstaganden. Bland annat så slår kommittén fast att strejkrätten inte kan begränsas genom krav på proportionalitet samt att fackföreningar inte kan åläggas skadeståndsansvar för strejker som skyddas av internationella konventioner.