Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Dessutom avslutar fler kvinnor sitt arbetsliv i förtid på grund av ohälsa. Nu vill Arbetsmiljöverket höja arbetsgivarnas kunskap om vad de vinner på en jämställd arbetsmiljö.

 

Den svenska arbetsmarknaden är bland Västeuropas mest könssegregerade. Av de trettio största yrkena är det bara tre som har en jämn könsfördelning.

Kvinnors ohälsa är utbredd. Kvinnor har dubbelt så många ersatta sjukskrivningsdagar som män. Många kvinnor arbetar dessutom i yrken där både stress och belastningsskador samverkar och resulterar i sjukskrivningar.

I samband med internationella kvinnodagen 8 mars, vecka 10 och 11, kommer våra inspektörer att undersöka arbetsmiljön för kvinnor och män för att försäkra oss om att båda könen har likvärdiga förutsättningar för en god arbetsmiljö. Det kommer att ske på 450 arbetsplatser, oavsett bransch.

I ett samtal under en vanlig inspektion kommer inspektörerna att diskutera frågor såsom:

  • Finns det en föreställning om att vissa arbetsuppgifter eller områden lämpar sig bättre för kvinnor respektive män?
  • Vilka förutsättningar får män och kvinnor på arbetsplatsen att kunna jobba med samma saker?
  • Finns det omklädningsrum, skyddskläder och verktyg anpassade för båda könen?

– Syftet är att uppmärksamma arbetsgivarna på vad de kan vinna på ett genusperspektiv och hur det kan tillämpas i arbetsmiljöarbetet, säger Boel Callermo, avdelningschef och ansvarig för Arbetsmiljöverkets fyraåriga regeringsuppdrag om kvinnors arbetsmiljö.

Ett genusperspektiv kan handla om att undersöka om kvinnors och mäns förutsättningar för att undvika skador och ohälsa är lika högt prioriterade. Till exempel kan vi hjälpa till att upptäcka om verktyg och skyddskläder skiljer sig åt beroende på arbetstagarens kön.

Arbetsmiljöverket satsar även internt på att öka kunskapen om jämställdhet. Hela myndigheten har nyligen genomgått en genusutbildning. Som en av 18 myndigheter kommer Arbetsmiljöverket under 2014 att undersöka möjligheten att jämställdhetsintegrera verksamheten. En fråga att analysera är om vi i planeringen av våra inspektionsinsatser riktar våra krav på likvärdigt sätt beroende på om arbetstagarna är kvinnor eller män.