Regeringen beslutade i dag att arbetsmarknadsminister Hillevi Engström får lämna stöd till kollektivavtalsslutande parter som utifrån en gemensam plan önskar genomföra särskilda satsningar för att sprida information till organisationernas medlemmar om kommande eller existerande yrkesintroduktionsavtal.

–  Syftet med trepartssamtalen och yrkesintroduktionsavtalen är att sänka trösklarna och skapa bredare vägar in på arbetsmarknaden för unga. Genom att öka kunskapen om nuvarande och kommande yrkesintroduktionsavtal hoppas regeringen att fler får upp ögonen för denna möjlighet in till ett arbete, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

Storleken på bidraget bestäms utifrån organisationernas storlek samt de aktiviteter parterna avser att vidta och föreslås uppgå till maximalt 500 000, 1,5 miljoner kronor och två miljoner kronor.

Bidraget får lämnas till kollektivavtalsslutande organisationer inom samma bransch som gemensamt ansöker om medel för att göra särskilda insatser till sina medlemmar för att under 2013 och 2014 sprida information och främja användningen av sitt kommande eller existerande yrkesintroduktionsavtal. Ansökan ska innehålla en plan som beskriver vad man avser att göra, uppskattade kostnader, redovisning av egna insatser samt en tidsplan.

Tabell: Storlek på bidraget baserat på organisationens storlek:
Intervall 3: > 250 000 anställda som omfattas av avtal kan få 2 mkr
Intervall 2: > 100 000 anställda som omfattas av avtal kan få 1,5 mkr
Intervall 1: < 100 000 anställda som omfattas av avtal kan få 0,5 mkr