PRO anmäler ett ärende om åldersdiskriminering till Diskrimineringsombudsmannen.

–  Vi vill pröva om det är rätt av Tandvårds- och läkemedelsverket att väga in att pensionärer, som är stora läkemedelskonsumenter, bidrar mindre till samhällsekonomin när myndigheten beslutar om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånen, säger Curt Persson, ordförande PRO.

I beslutsunderlaget för att ta ställning till om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånen redogör TLV för de indirekta kostnader ett godkännande skulle medföra. TLV skriver: ”… För den här åldersgruppen av patienter tillkommer indirekta kostnader eftersom produktion minus konsumtion resulterar i ett underskott. Förlängd överlevnad för den här åldersgruppen ger därmed upphov till ökade samhällskostnader…”

–  Formuleringen är utan tvekan uppseendeväckande, och hade förmodligen lästs av många verksögon innan den nådde offentlighetens ljus, utan att någon reagerat. Det vittnar om en obehaglig syn på oss äldre, säger Curt Persson.

PRO anser att bedömningsgrunden i beslutsunderlaget innebär en uppenbar diskriminering av personer äldre än 65 år och vill därför få saken prövad av Diskrimineringsombudsmannen. TLV bortser från de etiska prioriteringsbesluten samt det faktum att pensionärer har arbetat ett långt yrkesliv och bidragit till samhällsekonomin.