Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som är i arbete är lägre än för befolkningen i övrigt. Det visar en undersökning med ett urval av 50 000 personer.

Statistiska centralbyrån har på uppdrag av Arbetsförmedlingen gjort en undersökning om förutsättningar i arbetslivet 2012. Rapporten fokuserar på situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och belyser bland annat sysselsättning, behov av anpassningar av arbetsförhållanden och diskriminering i arbetslivet.

Omkring 26 procent i undersökningen uppger att de har någon funktionsnedsättning. I uppräknat antal motsvarar det omkring 1,6 miljoner människor i Sverige i åldern 16-64 år. Av dessa uppger cirka 53 procent, motsvarande drygt 800 000 personer, att deras arbetsförmåga är nedsatt.

I undersökningen svarar omkring 71 procent att de är i arbete, det vill säga har en huvudsaklig sysselsättning som anställd, egen företagare eller föräldraledig. Bland dem med nedsatt arbetsförmåga är motsvarade andel omkring 44 procent. Män med nedsatt arbetsförmåga är i arbete i större utsträckning än kvinnor, 51 procent jämfört med 39 procent.

Arbetsförmedlingens fokus på att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att få ett arbete gav resultat förra året. Nästan 50 000 personer med nedsatt arbetsförmåga gick till arbete eller reguljär utbildning, vilket är en ökning med cirka 1 500 personer jämfört med året innan. Men för att nå en mer inkluderande arbetsmarknad måste fler aktörer samarbeta och fler arbetsgivare se kompetensen hos alla arbetssökande, säger Henrietta Stein, avdelningsdirektör, Arbetsförmedlingen.

Av personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga som inte är i arbete svarar 85 procent att de är i behov av någon anpassning för att kunna ha ett arbete som de annars hade haft svårt att utföra. De mest efterfrågade typerna av åtgärder är anpassning av arbetstempo, arbetstid och arbetsuppgifter.

 

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes under perioden oktober till slutet av december 2012. Undersökningen riktade sig till samtliga i Sveriges befolkning i åldern 16-64 år och urvalsramen var folkbokförda i Sverige. Undersökningen genomfördes med ett urval av 50 004 personer. Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning. Efter den ordinarie insamlingen genomfördes en bortfallsuppföljning till ett urval av 3 000 personer i det ordinarie bortfallet. Bortfallsuppföljningen genomfördes som en telefonintervju.

Totalt deltog 27 297 personer i undersökningen, vilket är en svarsfrekvens på 55 procent.

 Arbetsförmedlingen beställde undersökningen av Statistiska centralbyrån (SCB). Planeringen av undersökningen skedde i nära samarbete mellan SCB, Arbetsförmedlingen, Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)