I sin konjunkturprognos, Ekonomiska utsikter våren 2013 som presenteras idag, föreslår LO-ekonomerna ett kraftfullt stimulanspaket på sammanlagt 70 miljarder kronor.

– Med en sådan satsning kan vi skapa omkring 100 000 nya jobb och bidra till att sänka arbetslösheten med två procentenheter, konstaterar LO-ekonomerna i sin prognos.

Svensk ekonomi befinner sig i en segdragen lågkonjunktur. LO-ekonomerna förutspår att BNP endast växer med 1,2 procent i år och med 2,2 procent nästa år. Arbetslösheten beräknas bli över 8 procent i snitt under såväl 2013 som 2014.

– Vi menar att Sverige är i behov av en mer kraftfull politik än den regeringen för. Ambitionerna måste höjas väsentligt om den höga arbetslösheten ska minskas, menar LO-ekonomerna.

Det föreslagna stimulanspaketet omfattar en satsning på 15 miljarder till hushållen – exempelvis höjd a-kassa och höjda barnbidrag. Statsbidraget till kommuner och landsting bör höjas med 30 miljarder, för att möta behoven inom bland annat äldrevården och övriga välfärdssektorn.

Förslaget rymmer även en höjning av de statliga investeringarna med 10 miljarder – till vägar och järnvägar – samt en tillfällig stimulans till bostadsbyggandet på 15 miljarder.

– För att åtgärdspaketet ska fungera konjunkturförstärkande och bidra till minskad arbetslöshet måste det i ett första skede vara ofinansierat. Utgiftsökningen kommer också att bidra till att vi inte uppnår ett budgetöverskott på en procent av BNP inom de närmaste åren, noterar LO-ekonomerna.

 

Tabell. Försörjningsbalans och nyckeltal (procentuell förändring)

 

  2011 2012 2013 2014
Privat konsumtion 2,1 1,5 2,2 2,7
Offentlig konsumtion 1,1 0,8 0,9 0,7
Investeringar 6,4 3,4 1,3 3,7
Lagerinvesteringar 0,5 -1,1 0,0 0,0
Export av varor och tjänster 7,1 0,7 1,4 4,4
Import av varor och tjänster 6,3 -0,1 2,3 4,9
BNP kalenderkorrigerad 3,7 1,2 1,2 2,2
BNP 3,7 0,8 1,2 2,1
Nyckeltal:        
Sysselsättning 2,3 0,6 0,5 0,5
Arbetslöshet, ILO, 15-74 7,8 8,0 8,3 8,4
Sysselsättningsgrad, 20-64 79,4 79,4 79,2 79,2
Timlön 2,4 3,1 2,7 2,8
Produktivitet i näringslivet 2,4 1,6 1,5 2,3
KPI 3,0 0,9 0,2 1,1
KPIF 1,4 1,0 1,0 1,4
Real disponibel inkomst 3,5 2,5 3,2 2,1
Bytesbalans 7,3 7,0 6,1 6,1
Reporänta 1,8 1,5 1,0 1,0
USD/SEK 6,50 6,78 6,43 6,43
EUR/SEK 9,03 8,71 8,38 8,35
 
Förändring i procent av föregående års BNP
Procent av arbetskraften
Procent av befolkningen 20-64
Procent av BNP
Årsgenomsnitt, procent
Källa: SCB, Riksbanken samt egna beräkningar