Det är inte lätt att äga bostad i dag. Det framgår tydligt av Konsumentrapporten 2013 som Konsumentverket presenterar i dag. På den totala bottenlistan över problemmarknader placerar sig el, hantverkstjänster och fastighetsmäklare.

Konsumentrapporten 2013, som är den första i sitt slag och resultatet av ett regeringsuppdrag, presenterar en bild av konsumenternas situation på över 45 marknader.

Resultaten bygger till största delen på en konsumentundersökning som Konsumentverket lät göra hösten 2012. För att kunna ge en sammanvägd bild av konsumenters förutsättningar på olika marknader har Konsumentverket utvecklat ett mätinstrument, Konsumentmarknadsindex, KMI. Med KMI går det att jämföra marknader av olika karaktär och genom en rangordning hitta de marknader som upplevs fungera sämre. Jämförelsen görs utifrån faktorer som tillgång till information, hur utbudet ser ut och hur mycket konsumenterna litar på försäljarna.

De flesta av de undersökta marknaderna har både styrkor och svagheter. Positiv rankning utifrån valmöjligheter betyder inte självklart att betygen blir höga när det kommer till frågor om tillit till reklam eller försäljare.

Men det finns också marknader som utmärker sig genom att återkomma på många bottenlistor – oavsett om det handlar om klagomål, möjligheter att jämföra produkter, förtroende för företagen eller bredd på utbudet.

Tre av de marknader som bedöms innebära allra störst problem för konsumenterna rör bostaden. Det är el, hantverkstjänster och fastighetsmäklare. El placerar sig som nummer fem, tätt följt av hantverkstjänster på sjätte plats och därefter fastighetsmäklare som nummer åtta på den totala bottenlistan.

Många tycker att elmarknaden är svår att förstå och tilliten till försäljarna är låg. Klagomålen är inte så vanliga, men missnöjet är relativt stort och behovsuppfyllelsen upplevs som låg.

Hantverkstjänsterna har under många år toppat klagomålsstatistiken hos den kommunala konsumentvägledningen och många uppger i undersökningen att man tycker att det är svårt att jämföra olika hantverkare.

På marknaden för fastighetsmäklartjänster visar det sig att en jämförelsevis stor andel konsumenter blir rejält missnöjda, och många tycker inte att tjänsten uppfyllde deras behov. Däremot är det inte så många konsumenter som vänder sig till en opartisk instans för att framföra eller få hjälp med ett klagomål. Att göra jämförelser är svårt även på denna marknad.