Svenska folket är i dag mer skuldsatt än någonsin. Den höga skuldsättningen är en spegelbild av att bostadspriserna ökat mycket kraftigt. Om priserna skulle falla kvarstår hushållens skulder, vilket riskerar att få allvarliga följder för det finansiella systemet och för den reala ekonomin. I en ny rapport som presenteras i dag föreslår LO fem konkreta reformer för att dämpa effekterna vid ett eventuellt bostadsprisfall.

Det finns starka rationella skäl till dagens höga bostadspriser. Men rationella skäl kan förändras, avdrag kan sänkas och räntor kan höjas. Från amerikanska studier vet vi att bostadsköpare ofta bygger orealistiska förväntningar på den framtida prisutvecklingen utifrån hur bostadspriserna har utvecklats historiskt.

För att dämpa de problem som kan uppstå ifall priserna faller föreslår LO-ekonomerna följande reformer i närtid:

1. Riksbanken ska prissätta målkonflikten. Det är fel att använda reporäntan för att dämpa skuldsättningen. Om Riksbanken känner sig nödgad att använda styrräntan mot skuldsättning bör målkonflikten mellan prisstabilitet och finansiell stabilitet klargöras.
2. Banker ska ta mindre risker. Reformer behövs som dämpar bankernas riskaptit samtidigt som kostnaden för samhällsekonomin blir lägre vid ett eventuellt bostadsprisfall.
3. Öka utbudet av bostäder. Inför en statlig investeringsbonus för produktion av mindre hyresrätter för unga i storstadsregionerna.
4. En bättre arbetslöshetsförsäkring. En sådan reform minskar riskerna i fall bostadsprisena faller samtidigt som arbetslösheten är hög.
5. Inför krav på amorteringskultur. Banker ska informera kunden om amortering, redovisa när kunden blir skuldfri och externt redovisa amorteringstider på banken.

LO-ekonomerna anser också att på sikt behöver en sammanhållen ny svensk bostadspolitik formas och en bred skattereform genomföras.