Regeringen har idag beslutat att ge Försäkringskassan i uppdrag att analysera sjukfrånvaron över tid. Den korta sjukfrånvaron har ökat något under de senaste åren och det finns stora svängningar i antalet sjukfall från år till år. Därför är det viktigt att öka kunskapen om de bakomliggande faktorerna.

– Sjukförsäkringen är en viktig del av vårt trygghetssystem och vi följer utvecklingen mycket noga. Vi har lärdomar från 1980- och 90-talen om att i fall man inte är noggrann med korta sjukfall kan det leda till ökad långtidsfrånvaro. Vi bör sträva efter en långsiktigt stabil nivå i sjukförsäkringen, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Försäkringskassan ska särskilt se över:

  • Hur förändringar av sjukfrånvarons nivå förhåller sig till folkhälsan
  • Vilka väsentliga förklaringar – utöver regelförändringar – det finns till svängningarna i sjukfrånvaron
  • Hur den korta sjuklönesjukfrånvaron har varierat över tid och hur sannolikheten för övergång till sjukpenning har utvecklats
  • Om tillämpningen av sjukförsäkringen har förändrats och i vilken utsträckning detta kan ha påverkat sjukfrånvarons omfattning

Försäkringskassan ska också göra en jämförelse med andra länder.

Delredovisning till regeringen sker senast den 15 maj 2014. Analysen i sin helhet ska redovisas den 14 november 2014.