Respektera kollektivavtalade pensionslösningar och den svenska modellen. Den uppmaningen ger PTK till Pensionsåldersutredningen. Utredningens förslag innebär att kollektivavtalade pensionsavtal särbehandlas negativt, säger PTKs ordförande Cecilia Fahlberg.

Idag går remisstiden ut för Pensionsåldersutredningen. I sitt remissvar konstaterar PTK att det finns mycket positivt i utredarens förslag, som t ex satsningar på arbetsmiljön. Samtidigt är PTK kritiskt till bland annat de föreslagna ändringarna i inkomstskattelagen, där de kollektivavtalade pensionsavtalen särbehandlas negativt i jämförelse med privata pensionsavtal eller pensionssparande.

PTK välkomnar vidare förslaget om trepartssamtal, men vänder sig emot att utredaren hotar med lagstiftning ifall samtalen inte leder i den av regeringen önskade riktningen.

– Det visar på bristande respekt för den svenska modellen och parternas roll på arbetsmarknaden. Om lösningar kan förhandlas fram i samtal mellan arbetsmarknadens parter snarare än genom lagstiftning ökar möjligheten till flexibla lösningar som tar hänsyn till olika branschers förutsättningar, säger Cecilia Fahlberg.

Utredaren föreslår vidare att en riktålder för pension ska införas, som förenklat kommer att knytas till medellivslängden och dess utveckling. PTK ställer sig bakom detta förslag, men vill samtidigt betona att en riktålder för pension är relevant på grupp- eller systemnivå och inte för individen. Att göra begreppet synonymt med en garanti för när individen kan gå i pension med en rimlig pensionsnivå vore mycket olyckligt, menar PTK.

PTK ser även positivt på utredningens förslag om stora satsningar på arbetsmiljöområdet. Här efterlyser PTK ett kontinuerligt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Tonvikten måste ligga på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Detta tillsammans med kontinuerlig kompetensutveckling av den anställde genom livet bäddar för rörlighet på arbetsmarknaden och ger förutsättningar för att personer kan stanna längre i arbetslivet, säger Cecilia Fahlberg.

Fakta/Pensionsåldersutredningen

Regeringen gav 2011 en särskild utredare i uppdrag att analysera de pensionsrelaterade åldersgränserna samt de hinder och möjligheter som finns för ett längre arbetsliv. Detta mot bakgrund av den ökade medellivslängden och en ökande andel äldre i förhållande till förvärvsarbetande.

Utredaren fick även i uppdrag att ta fram förslag och alternativa strategier för hur de pensionsrelaterade åldersgränserna ska hanteras och lämna förslag till åtgärder inom arbetsmiljö eller andra områden som ger förbättrade förutsättningar för att arbeta längre upp i åldrarna.

Den 9 april 2013 lämnade utredaren Ingemar Eriksson sitt slutbetänkande Åtgärder för ett längre arbetsliv till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Remisstiden går ut idag den 30 augusti.