Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige arbetar för arbetsgivare med färre än 50 anställda. Nu ska DO granska hur ett urval av dessa arbetsgivare arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter och mot trakasserier på arbetsplatsen.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare arbeta med aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter och mot trakasserier. Små arbetsgivare utgör över 25 procent av alla företag i Sverige.

– Eftersom nästan en tredjedel av alla anställda i Sverige arbetar i småföretag måste samhället fokusera på villkoren även i småföretagen, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg. Många människors arbetsliv påverkas av om små arbetsgivare faktiskt har ett aktivt arbete för att skapa lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Eftersom DO inte kan granska alla 284 500 små arbetsgivare väljer myndigheten att i år granska 40 slumpvist utvalda företag. 20 av dem har 10-24 anställda och 20 har 25-49 anställda.

– Uppdelningen görs därför att diskrimineringslagen ställer krav på en skriftlig jämställdhetsplan för arbetsgivare med minst 25 anställda medan motsvarande plankrav inte finns för arbetsgivare med färre än 25 anställda. Skyldigheten att vidta aktiva åtgärder är dock den samma oavsett antalet anställda och vi vill se om det faktiska arbetet påverkas av skillnaden avseende kravet på en skriftlig jämställdhetsplan, säger Peter Tai Christensen, chef för DO:s granskningsenhet.

DO har inför granskningen strävat efter en tydligare kommunikation i syfte att förenkla processen så långt som möjligt för de som granskas.

– Vi är väl medvetna om att många små arbetsgivare inte har de resurser som stora företag har, men de små arbetsgivarnas insatser har betydelse och tillsammans kan de göra stor skillnad i arbetet för lika rättigheter och möjligheter och mot trakasserier i samhället, säger Agneta Broberg.

Resultaten kommer att ge en fingervisning av det aktuella läget men DO hoppas även att granskningen ska uppmärksamma andra små arbetsgivare på att arbetet med aktiva åtgärder är viktigt.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.